Asigurati

CU CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALA

 

Se pot asigura facultativ  în sistemul public, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile Legii nr.263/2010, persoanele care sunt asigurate obligatoriu in sistemul public şi care doresc să îşi completeze venitul asigurat, precum şi persoanele care nu se regăsesc în aceasta categorie.

          ART. 6 alin. DIN LEGEA NR.263/2010

   (1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

    I. a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;

    b) funcţionarii publici;

    c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

    II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

    III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;

    IV. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

    a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

    b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

    c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

    d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

    e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;

    V. cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii;

    VI. persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din:

    a) drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu regularitate sau în mod ocazional;

    b) contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.

    (2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.