Atributii
   

 

 

 • Asigura functionarea subsistemului informatic si respectarea standarddelor de exploatare stabilite de casa teritoriala de pensii;
 • Asigura efectuarea lunara a copiilor de siguranta pentru datele gestionate;
 • Intocmeste, actualizeaza si administreaza registrul angajatorilor la nivel zonal, confom metodologiei stabilite de CNPAS;
 • Asigura, la nivel zonal, evidenta lunara pentru asiguratii care incheie declaratii de asigurare/contracte de asigurare;
 • Inregistreaza actele aditionale la contractele de asigurare sau formularele – tip de retragere a declaratiilor de asigurare;
 • Asigura rezilierea contractelor de asigurare, in cazul in care obligatiile ce decurg din calitatea de asigurat nu sunt indeplinite;
 • Inregistreaza zilnic platile efectuate de asiguratii pe baza de declaratie/contract de asigurare;
 • Stabileste debitele provenite din neancasarea obligatiilor, conform dispozitiilor legale;
 • Urmareste incasarea contributiilor datorate de asigurati, conform dispozitiilor legale;
 • Calculeaza majorarile si penalitatile de intarziere pentru asiguratii cu declaratie/contract de asigurare;
 • Verifica corectitudinea completarii, pe suport magnetic, a declaratiilor  privind evidenta nominala a asiguratilor si a aobligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, depuse de angajatori;
 • Asigura lunar, inregistrarea datelor din declaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor si a aobligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, depuse de angajatori;
 • Solicita angajatorilor rectificarea declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a aobligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, in cazul in care aceasta este incompleta sau eronat intocmita;
 • Colaboreaza la recuperarea datoriilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat;
 • Intocmeste, potrivit competentelor sale, situatii, informari, referate si rapoarte privind activitatile desfasurate;
 • Verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru inscrierea la pensie;
 • Colaboreaza la stabilirea stagiului de cotizare si a contributiei depuse;
 • Calculeaza punctajul realizat, dreptul de pensie si emite decizia de inscriere la pensie sau de respingere a cererii, dupa caz;
 • Verifica corectitudinea datelor inscrise pe documentele care insotesc decizia de inscriere la pensie;
 • Verifica dosarele de pensii in cazul reclamatiilor si intocmeste documentatia de solutionare;
 • Verifica si testeaza programele informatice utilizate in stabilirea sau modificarea dreptului de pensii;
 • Stabileste drepturile cuvenite pe baza legilor speciale;
 • Colaboreaza cu comisiile pentru acordarea de indemnizatii in baza unor legi speciale;
 • Intocmeste evidenta necesara punerii in plata a drepturilor de asigurari sociale si a drepturilor prevazute de legi speciale;
 • Intocmeste fisele de evidenta a drepturilor de asigurari sociale si a drepturilor prevazute de legi speciale si opereaza orice modificare in cuantumul drepturilor, datele de identificare a beneficiarilor si modalitatea de plata;
 • Tine evidenta cererilor pensionarilor care solicita plata drepturilor prin conturi curente sau conturi de card;
 • Organizeaza evidenta taloanelor de pensie restituite lunar de posta;
 • Colaboreaza la fundamentarea proiectului bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului de stat, precum si pentru intocmirea contului de executie si  bilantului;
 • Gestioenaza baza de date a pensionarilor sistemului public de pensii si a beneficiarilor de drepturi prevazute de legi speciale;
 • Intocmeste situatia privind platile efectuate pentru drepturile de pensie, taxele postale si foloasele necuvenite in cazul debitelor constatate;
 • Stabileste si plateste ajutoarele de deces pentru pensionari si pentru membrii de familie aflati in intretinerea acestora;
 • Intocmeste listele cu sumele necesare achitarii drepturilor de pensii si a celor similare acestora;
 • Verifica corectitudinea datelor preluate si aplica viza de control financiar preventive, in vederea punerii in plata;
 • Asigura activitatea de protectie a muncii precum si de prevenire si stingere a incediilor;
 • Asigura si raspunde de pastrarea si arhivarea documentelor, potrivit normelor in vigoare;
 • Asigura receptia cantitativa si calitativa, precum si evidenta consumurilor pe categorii;
 • Intocmeste si transmite organelor in drept, la termenele stabilite, raportarile statistice din activitatile desfasurate;
 • Indeplineste atributiile stabilite de dispozitiile legale in vigoare in domeniul gestionarii bunurilor si valorilor;
 • Indeplineste alte atributii prevazute de dispoziile legale in vigoare sau stabilite de directorul executiv, din domeniul sau de activitate.