Cotele de contributii de asigurari sociale

Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Contractul de asigurare  socială este facultativ si se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei interesate ori, după caz, a tutorelui, curatorului sau mandatarului.

Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării la asigurător.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială, la care se datorează contribuţia de asigurări sociale, este stabilit de persoana interesată, cu respectarea prevederilor legale.

Venitul asigurat poate fi modificat din iniţiativa asiguratului, în condiţiile legii, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.

Actul adiţional la contractul de asigurare socială produce efecte pentru viitor cel mai devreme de la data înregistrării acestuia la asigurător şi are acelaşi regim juridic ca şi contractul de asigurare socială.

În situaţia nerespectării termenului de plată a contribuţiei, prevăzut de prevederile legale in vigoare , în cursul derulării contractului de asigurare socială, se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente.

Contractul de asigurare socială poate fi reziliat:

  • la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute în contract.

În cazul rezilierii, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie,

  •    la data decesului asiguratului,
  •    pentru neplata contribuției de asigurări sociale pe o perioada de cel mult 6 luni