Infractiuni si contraventii

Incalcarea prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii  publice atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

 

                 INFRACTIUNI

 

Completarea formularelor tip privind contributia de asigurari sociale de catre functionar cu date nereale, avand ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stagiul de cotizare sau contributia de asigurari sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurarilor sociale de stat constituie infractiune de fals intelectual si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.

 

CONTRAVENTII

 

Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

a) nedepunerea la termen a declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat;

b) nedepunerea la termen a declaratiei de asigurare;

c) nerespectarea cotelor de contributie de asigurari sociale stabilite;

d) nerespectarea metodologiei de incadrare in conditii deosebite de munca;

e) nerespectarea prevederilor privind baza de calcul a contributiei de asigurari sociale;

f) nerespectarea prevederilor privind majorarile de intarziere la plata contributiei de asigurari sociale;

g) nerespectarea prevederilor privind obligatia anuntarii modificarilor survenite pentru acordarea pensiei;

h) neachitarea de catre angajator a  ajutorului de deces  de institutia care efectueaza plata acestuia;

i) calculul si plata eronata ale indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale de catre institutia care efectueaza plata;

j) nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru plata contribuţiei de asigurări sociale;

    k) neplata de către angajator, timp de 3 luni consecutiv, în condiţiile legii, a contribuţiei de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat;

    l) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale CNPP, ale caselor teritoriale de pensii, precum şi ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea stabilirii obligaţiilor de asigurări sociale, precum şi în vederea recuperării creanţelor prin executare silită;

    m) nerespectarea prevederilor art. 161 alin. (1);

    n) neplata, timp de 3 luni consecutiv, în condiţiile legii, a contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV;

    o) fapta persoanei de a nu transmite, timp de 3 luni consecutiv, la casele teritoriale de pensii, respectiv la casele de pensii sectoriale declaraţia nominală de asigurare;

    p) fapta persoanei de a nu vira, pentru o perioadă de 3 luni consecutiv, la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asigurat.

 

 

 

 

 

Contraventiile prevazute mai sus se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

 

a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. b), c), f), g), i), m), n) şi o);

b) cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. a), d), e), h), j), l) şi p);

c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cea prevăzută la lit. k).

 

Dispozitiile Legii nr.263/2010, referitoare la obligatiile fata de bugetul asigurarilor sociale de stat, se completeaza cu prevederile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

 

 

Prevederile  Legii nr. 263/2010, , cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la obligaţiile angajatorilor în ceea ce priveşte declararea, calcularea, reţinerea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale, precum şi sancţiunile corelative în cazul nerespectării acestora se aplică în mod corespunzător şi platitorilor de venit in sensul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.82/2010 care a modificat OUG nr.58/2010.