Stiri
7 ianuarie 2021

Începând cu data de 18.01.2021, Casa Judeţeană de Pensii Cluj  va prelua cererile pentru acordarea biletelor de tratament, la instituţia noastră ghişeele 7 și 8.  Cererile se pot înregistra și la Casele Locale de Pensii Turda și Dej  dacă solicitanții au domiciliul în raza acestora.

Solicitanţii biletelor de tratament vor anexa  obligatoriu  formularului de cerere + declarație  și următoarele documente:

  –   act de identitate (copie)

  –   cupon de pensie (copie)

 –    documentul care permite acordarea gratuită a biletului de tratament (hotarârea comisiei de aplicare a prevederilor legii speciale a cărui beneficiar este solicitantul, certificat de handicap, după caz – copie ).

Cererile se găsesc la ghișeele instituției sau se pot descărca de pe site-ul instituției noastre de la secțiunea formulare / pensii.

 NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE NU REPREZINTĂ UN CRITERIU LA ACORDAREA BILETULUI DE TRATAMENT.

                          

                                                                                  CONDUCEREA  INSTITUȚIEI

 

30 decembrie 2020

DIN CAUZA  PROCEDURILOR DE INCHIDERE  A  ANULUI 2020 SI DESCHIDERE A   ANULUI 2021  Vă INFORMĂM CĂ  ÎN PERIOADA :04.01.2021-08.01.2021

 

-NU  SE FAC  ÎNCASĂRI DE CAS  ASIGURAȚI PRIN CASERIA  CJP CLUJ

-NU SE VOR ELIBERA ACTE PRIVIND ASIGURAȚII  PRIN SISTEMUL INFORMATIC

 

  

MENTIONĂM CĂ PLATA CAS ASIGURAȚI  SE  POATE FACE  PRIN TRANSFER BANCAR SAU MANDAT POȘTAL ,  ASTFEL:

 

BENEFICIAR

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII CLUJ

CF-13582024

CONT TREZORERIE

RO45TREZ21622210304XXXXX

Pe ordinul de plată sau mandatul  poștal se menționează obligatoriu   numele și CNP-ul persoanei pentru care se face plata.

 

 

                                        CONDUCEREA INSTITUȚIEI

 

21 decembrie 2020

Vă informăm că în data de 24 și 31 Decembrie 2020, la Casa Județeană de Pensii Cluj, programul cu publicul este asigurat de la ora 08,00 la ora 12,00.

11 noiembrie 2020

Regulamentele Europene (CE) nr. 883/2004 și nr. 987/2009, a căror aplicare intră în atribuțiile instituției noastre nu prevăd, nicio procedură de solicitare și comunicare între instituțiile de asigurări sociale din țările membre U.E., a perioadelor de asigurare doar pentru acordarea sporului de vechime, sau a altor drepturi salariale, ci doar atunci când este nevoie de aceste perioade pentru obținerea drepturilor de asigurări sociale.

Acordarea sporului de vechime, nu este reglamentat de Regulamentele europene menționate mai sus, poate fi efectuată de angajatorul dvs. însă în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consililiul din 05 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul U.E., direct aplicabil și României, regulament care prevede înlăturarea obstacolelor în cale mobilității lucrătorilor.

Potrivit  prevederilor art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 orice lucrător cetățean al unui stat membru nu poate fi tratat diferit, pe teritoriul celorlalte state membre, fată de lucrătorii naționali, în ceea ce privește munca, renumerarea, avantajele sociale și fiscale.

În acest context angajatorii din România ar trebui să recunoască perioada deșfășurată în statele membre U.E.  în temeiul principiului egalității de tratament enunțat în Regulamentul nr. 492/2011, ca ”vechime în muncă” și să se ia în considerare la stabilirea cuantumului sporului de vechime și  altor drepturi salariale.

Formularul european E 205 așa cum a fost conceput, la nivelul U.E se utilizează doar pentru certificarea perioadelor de asigurare/stagiilor de cotizare și se utilizează doar în scopuri legate de securitatea socială, și nu pentru beneficii privind relațiile de muncă ale salariaților migranți în cadrul U.E. (ex. sporuri salariale, încadrare în muncă, gradații, etc.).

Astfel, perioadele de timp lucrate în străinătate se pot dovedi cu actele originale emise de angajatorii la care s-a desfășurat activitatea, traduse și legalizate în limba română.

Potrivit art. 16 alin(4) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, munca prestată în temeiul unui contract de muncă constituie vechime în muncă.

Precizăm că, noțiunea de ”vechime în muncă” este diferită de cea a ”stagiului de cotizare” care este definită și reglementată de

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în baza căruia se calculează drepturile de pensie.

 

9 octombrie 2020

După cum este cunoscut, potrivit prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, plata pensiei de urmaş se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs, în situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, care nu face dovada continuării studiilor.

Sunt avuţi în vedere copiii urmaşi care au depăşit vârsta de 16 ani.

Având în vedere că, în prezent, instituţiile de învăţământ comunică prin mijloace electronice adeverinţele prin care se face dovada continuării studiilor, iar aceşti beneficiari au posibilitatea de a le transmite caselor teritoriale de pensie prin aceleaşi modalităţi, adeverinţele în cauză, transmise electronic, constituie dovada privind continuarea studiilor şi vor fi avute în vedere la acordarea pensiei de urmaş, respectiv la continuarea plăţii pensiei de urmaş, urmând ca beneficiarii să prezinte originalul până la sfârşitul anului şcolar 2020-2021.

 Precizăm faptul că adeverințele de școlarizare trebuie să fie ștampilate de instituția emitentă.

2 octombrie 2020

  1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 163/2020, prin care este reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani, a intrat în vigoare la data de 28.09.2020. 

Încheierea unui astfel de contract de asigurare socială poate fi solicitată numai în perioada 28.09.2020-31.08.2021. În intervalul de 6 ani, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate.

2.  În temeiul acestui act normativ, contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetăţenie, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

– nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;

– nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea;

– nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

  3. Contractul de asigurare socială (modelul contractului se poate descărca de pe site-ul instituției noastre de la secțiunea formulare-pensii) se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei interesate ori, după caz, a mandatarului.

 4. Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz:

– actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;

– declaraţia pe propria-răspundere  (modelul declarației se poate descărca de pe site-ul instituției noastre de la secțiunea formulare-pensii) ;

– procura specială autentificată în condițiile legii şi care trebuie să conţină, în mod expres, datele de identificare ale mandantului şi ale mandatarului, respectiv cel puţin: numele, prenumele, data naşterii, adresa şi CNP.

Obiectul procurii îl constituie împuternicirea mandatarului de a încheia contractul de asigurare socială prevăzut de OUG nr. 163/2020, în numele persoanei care va beneficia de asigurare şi de a achita contribuţia de asigurări sociale, datorată de persoana asigurată.

5. Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este alesde persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială. 

Pentru anul 2020, valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată utilizat la calculul contribuției de asigurări sociale datorate, este de 2230 lei.

Cota contribuției de asigurări sociale prevăzute la art. III alin. (2) din OUG nr. 163/2020 pentru anul 2020 este de 25%, ceea ce înseamnă că suma minimă lunară de plată este de 558 lei.

!! În situația în care, pe perioada aplicării OUG 163/2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată sau cota contribuției de asigurări sociale se modifică, contractele de asigurare aflate în derulare nu vor fi afectate.

Cele două variabile noi vor fi utilizate doar în cazul contractelor de asigurare socială încheiate începând cu data intrării în vigoare a actului normativ care modifică aceste variabile.

6. Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 31.08.2021.

Plata contribuției se poate face prin orice mijloace de plată prevăzute de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, în contul deschis la Trezoreria Statului pe seama casei teritoriale de pensii.

7. Contractul de asigurare socială încheiat în condiţiile OUG nr. 163/2020 îşi încetează aplicabilitatea la data la care contribuţia de asigurări sociale contractată este achitată în întregime.

În situaţia în care, la data de 31.08.2021, contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate.

După data încetării aplicabilităţii contractului de asigurare socială, nu se mai poate încheia act adiţional la acesta.

În situaţia în care după data încetării aplicabilităţii contractului de asigurare socială, persoana interesată doreşte să se asigure în condiţiile OUG nr. 163/2020 pentru o nouă perioadă, poate încheia un nou contract de asigurare socială, cu condiţia ca perioadele de asigurare cumulate din cele două contracte de asigurare socială să nu depăşească 6 ani.

 

 

 

 

 

 

 

1 octombrie 2020

Căldura blândă a toamnei ne readuce în suflet bucuria unei mari sărbători: Ziua internațională a celor care ne sunt bunici, părinți, unchi și mătuși.

 În această zi specială vă asigurăm de respectul nostru, vă adresăm cele mai înălțătoare gânduri și vă înconjurăm cu toată afecțiunea pe care o meritați.

 

 La mulți ani!

Daniel Baciu

Președintele

Casei Naționale de Pensii Publice

 

 1 Octombrie 2020

25 septembrie 2020

Biletele de tratament pentru seria 16 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 6 OCTOMBRIE 2020.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 7 OCTOMBRIE 2020, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii septembrie 2020 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției și copia actului de identitate (copie și original), precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

15 septembrie 2020

Conform prevederilor art.84 lit.b) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaș și după împlinirea vârstei de 16 ani dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Conform prevederilor art.114 alin.(2) din Legea nr.263/2010, în situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute  la art.84 lit.b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2020-2021 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2020.

Întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie 2020, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, fiind în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2020 a adeverinței privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data menționată să depună la Casa de Pensii (unde se află dosarul de pensie) o declarație pe propria răspundere în acest sens. Ulterior, dar nu mai târziu de 20 octombrie 2020, aceștia au obligația de a prezenta adeverința din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2020-2021, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

În cazul nedepunerii, până la data de 25.09.2020, a adeverinţei solicitate sau a declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor universitare, pensia de urmaş va fi suspendată începând cu  data de 1 octombrie 2020.

 IMPORTANT: ADEVERINŢELE  DE ŞCOLARIZARE  VOR FI  ELIBERATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021 ŞI VOR FI ÎNSOŢITE DE  UN CUPON DE PENSIE (COPIE SAU ORIGINAL)  ȘI CARTEA DE IDENTITATE (COPIE).

ADEVERINŢELE DE ŞCOLARIZARE PENTRU PENSIILE DE URMAŞ  SUSPENDATE VOR FI ÎNSOŢITE DE O CERERE DE REPUNERE, CUPON DE PENSIE(COPIE SAU ORIGINAL)  ȘI CARTEA DE IDENTITATE (COPIE) .

11 septembrie 2020

Biletele de tratament pentru seria 15 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 21 SEPTEMBRIE 2020.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 22 SEPTEMBRIE 2020, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii august 2020 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției și copia actului de identitate (copie și original), precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).