Stiri
18 iunie 2019

Biletele de tratament pentru seria 8 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 26 IUNIE 2019.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 27 IUNIE 2019, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz ultimul cupon de pensie cuponul pentru plata pensiei aferent lunii mai 2019 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

5 iunie 2019

 Biletele de tratament pentru seria 7 se pot ridica de la sediul instituției noastre până în data de 11 IUNIE 2019.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 12 IUNIE 2019, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii mai 2019 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

 

               

5 aprilie 2019

 

PRECIZĂRI

referitoare la achitarea drepturilor restante cuvenite în urma recalculării  pensiilor

pentru beneficiarii prevederilor Legii nr.221/2018

 

 

 • Având în vedere faptul că drepturile de pensie se achită, potrivit calendarului de plată, în intervalul 01 – 15 ale lunii în curs;
 • Ținând seama că deciziile de recalculare pentru persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr.221/2018 au fost emise după tipărirea mandatelor aferente lunii aprilie a.c.;

Casa Națională de Pensii Publice aduce la cunoștință că, în luna aprilie 2019, pensiile celor care au primit deciziile de recalculare se achită în cuantumul anterior recalculării, urmând ca diferențele reprezentând drepturi restante, calculate de la data de 1.10.2018, să fie achitate, la domiciliul beneficiarilor, în intervalul 11.04.2019 – 15.04.2019, prin intermediul factorilor poștali.

În cazul persoanelor avizate la domiciliu, sumele reprezentând drepturile restante pot fi ridicate de la ghișeele poștale de care aparțin până la data de 17 aprilie 2019.

Această modalitate de plată a diferențelor se aplică atât pensionarilor care primesc drepturile prin C.N. Poșta Română S.A, cât și celor care primesc drepturile prin cont bancar.

 

 

 

BIROU PRESA  AL CNPP BUCURESTI                                                                                  03.04.2019

 

 

 

18 martie 2019

     1.Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 5.163 lei.

     2.Cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul :

a) în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.163 lei;

b) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.582 lei.

Notă : Noile cuantumuri ale ajutorului de deces mai sus menţionate  se aplică începând cu data  de  15 martie 2019, data intrării în vigoare a Legii nr.47/2019.

   3.Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:

 • 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale ;
 • 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
 • 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
 • 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art.60 pct.5 din Legea nr.227/2015,cu modificările și completările ulteriore.

În cota de contribuție de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de  angajați este inclusă și cota de 3,75% aferentă fondurilor de pensii administrate privat.

    4.Cota contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Nivelul minim al venitului lunar înscris în contractul de asigurare socială este de 2.080 lei,  pentru care contribuția de asigurări sociale datorată este de 520 lei.

      5. În perioada 1 ianuarie 2019-31 august 2019, valoarea punctului de pensie este de 1.100 lei, iar începând cu data de 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majorează cu 15% și este de 1.265 lei.

     6. În perioada 1 ianuarie 201931 august 2019, indemnizaţia de însoţitor este de 880 lei. Pentru perioada 1 septembrie 2019-31 decembrie 2019, indemnizaţia de însoţitor va fi de 1012 lei;

    7. În anul 2019, indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,20.

     8. În perioada 1 ianuarie-31 august 2019, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari acordată conform O.U.G.nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările și completările ulterioare, este de 640 lei. În perioada 1 septembrie-31 decembrie 2019 nivelul indemnizației sociale pentru pensionari este de 704 lei.

    9.Începând cu 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată se stabilește la 2.080 lei.

                                                                                              

18 ianuarie 2019
 • În anul 2019 indicele de corecţie prevăzut de art 170 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se modifică la 1,20.
 • Începând cu 1 ianuarie 2019 valoarea punctului de pensie se menţine la aceeaşi valoare -1100 lei, urmând ca începând cu data de 1 septembrie 2019 să se majoreze cu un procent de 15% ajungând la 1265 lei.
 • Nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată conform O.U.G.nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările și completările ulterioare, se menţine la suma de 640 lei, iar începând cu data de 01 septembrie 2019 se majorează cu 10% și va fi de 704 lei.
 • Începând cu 1 ianuarie 2019 nivelul minim al venitului asigurat, în cazul persoanelor asigurate în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, este de 2080 lei, pentru care contribuția de asigurări sociale datorată este de 520 lei.
 • Indemnizația lunară acordată în temeiul Legii nr.8/2006, care reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau după caz, aflată în plată la data solicitării, nu poate depăși suma de 4.160 lei începând cu data de 1 ianuarie 2019.

Totodată, în perioada 2019-2021 se mențin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2018 următoarele drepturi:

 • indemnizaţiile prevăzute de Decretul – Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republictă, cu modificările și completările ulterioare;
 • indemnizaţiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.189/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 • indemnizaţiile prevăzute de Legea 309/2002 privind recunoasterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare;
 • indemnizaţia prevăzută de Legea 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată;
 • drepturile prevăzute de Legea nr 49/1991 privind acordarea de indemnizații şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război,cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art.1;
 • drepturile prevăzute de Legea nr 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art.11;
 • drepturile de pensie prevăzute de Legea nr.49/1999 privind pensiile IOVR cu modificările și completările ulterioare;
 • ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare.

De asemenea, în perioada 2019-2021 îndemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului -Lupeni – august 1977 nr.341/2004, rămân la nivelul cuantumului stabilit sau aflat în plată în luna decembrie 2018.

 

8 ianuarie 2019

                           

Începând cu data de 01.02.2019, Casa Judeţeană de Pensii Cluj  va prelua cererile pentru acordarea biletelor de tratament, la instituţia noastră ghişeele 7 și 8  între orele 800-1300. Cererile se pot înregistra și la Casele Locale de Pensii Turda și Dej dacă solicitanții au domiciliul în raza acestora.

Solicitanţii biletelor de tratament vor anexa  obligatoriu formularului de cerere următoarele documente:

  –   act de identitate (copie)

  –   cupon de pensie (copie)

 –    documentul care permite acordarea gratuită a biletului de tratament (hotarârea comisiei de aplicare a prevederilor legii speciale a cărui beneficiar este solicitantul, certificat de handicap, după caz – copie ).

 NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE NU REPREZINTĂ UN CRITERIU LA ACORDAREA BILETULUI DE TRATAMENT

 

CONDUCEREA   INSTITUŢIEI

11 decembrie 2018

 

7 decembrie 2018

 

 

Comunicat de presă

 

Cuantumul ajutorului anual acordat veteranilor, văduvelor și accidentaţilor de război, majorat la 400 de lei

Guvernul a aprobat majorarea de la 370 de lei la 400 de lei a cuantumului ajutorului anual acordat veteranilor, văduvelor și accidentaților de război în afara serviciului ordonat.

Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, prevede că acestor categorii de persoane li se acordă un ajutor anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, al cărui cuantum se stabileşte anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi posibilităţile de susținere din bugetul de stat.

În anul 2017, cuantumul ajutorului anual a fost de 370 lei/persoană și au fost 10.066 de persoane beneficiare.

Având în vedere că din datele transmise de Institutul Național de Statistică rezultă că prețurile chiriei, energiei termice și energiei electrice au crescut cu aproximativ 10% în luna iulie a acestui an comparativ cu luna iulie 2017, Guvernul a decis să majoreze ajutorul acordat veteranilor, văduvelor și accidentaților de război.

De ajutorul anual vor beneficia 7.380 de persoane, din care 6.900 persoane plătite de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 247 de persoane plătite de Ministerul Apărării Naționale, 232 de persoane plătite de Ministerul Afacerilor Interne şi o persoană plătită de Serviciul Român de Informații.

Sumele destinate plății ajutorului anual care se acordă veteranilor de război, văduvelor de război precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat se suportă din bugetele aprobate Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații pe anul 2018.

”Vă reamintesc faptul că, la ședința solemnă de Guvern care a avut loc săptămâna trecută, la Alba Iulia, Executivul a decis o creștere semnificativă a indemnizațiilor pentru invalizii, veteranii şi văduvele de război. Este vorba despre o majorare în medie de aproape cinci ori a acestor indemnizații: de la 259 la 1.500 lei lunar pentru cei încadraţi în gradul I de invaliditate, de la 231 la 1.000 lei lunar pentru invalizii de război încadraţi în gradul II de invaliditate, și de la 196 lei la 900 lei lunar pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate. În cazul veteranilor de război și văduvelor de război, dacă acestea din urmă nu s-au recăsătorit, majorarea este de la 161 la 600 lei lunar”, a declarat ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi.

Plata ajutorului anual din bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale se efectuează de către casele teritoriale de pensii publice.

 

 

 

13 noiembrie 2018

Biletele de tratament pentru seria 19 se pot ridica de la sediul instituției noastre, de luni până vineri între orele 800 – 1300, până în data de 21 NOIEMBRIE 2018.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 22 NOIEMBRIE 2018, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii octombrie 2018 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

 

 

31 octombrie 2018

Biletele de tratament  alocate  pentru seria 18 se pot ridica de la sediul instituției noastre, de luni până vineri între orele 800 – 1300, până în data de 6 NOIEMBIE 2018.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 7 NOIEMBRIE 2018, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii septembrie 2018 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

15 octombrie 2018

Biletele de tratament pentru seria 17 se pot ridica de la sediul instituției noastre, de luni până vineri între orele 800 – 1300, până în data de 23 OCTOMBRIE 2018.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 24 OCTOMBRIE 2018, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii septembrie 2018 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).