Stiri
7 septembrie 2018

Conform prevederilor art.84 lit.b) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaș și după împlinirea vârstei de 16 ani dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Conform prevederilor art.114 alin.(2) din Legea nr.263/2010, în situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute  la art.84 lit.b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2018-2019 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2018.

Întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie 2018, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, fiind în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2018 a adeverinței privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data menționată să depună la Casa de Pensii (unde se află dosarul de pensie) o declarație pe propria răspundere în acest sens. Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2018, aceștia au obligația de a prezenta adeverința din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2018-2019, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

În cazul nedepunerii, până la data de 25.09.2018, a adeverinţei solicitate sau a declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor universitare, pensia de urmaş va fi suspendată începând cu  data de 1 octombrie 2018.

 IMPORTANT: ADEVERINŢELE  DE ŞCOLARIZARE  VOR FI  ELIBERATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 ŞI VOR FI ÎNSOŢITE DE  UN CUPON DE PENSIE (COPIE SAU ORIGINAL)  ȘI CARTEA DE IDENTITATE (COPIE).

ADEVERINŢELE DE ŞCOLARIZARE PENTRU PENSIILE DE URMAŞ  SUSPENDATE VOR FI ÎNSOŢITE DE O CERERE DE REPUNERE, CUPON DE PENSIE(COPIE SAU ORIGINAL)  ȘI CARTEA DE IDENTITATE (COPIE) .

 

  CONDUCEREA CJP CLUJ

10 august 2018

Biletele de tratament pentru seria 13 se pot ridica de la sediul instituției noastre, de luni până vineri între orele 800 – 1300, până în data de 22 AUGUST 2018.

Redistribuirea biletelor de tratament alocate și neridicate se face începând cu data de 23 AUGUST 2018, ora 800.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta după caz cuponul pentru plata pensiei aferent lunii iulie 2018 (copie și original)/adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare repartiției, precum și biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și original).

 

22 iunie 2018

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII CLUJ                       

                      

       Schimbare  calendar de plată a pensiilor/ indemnizațiilor  și de distribuire a taloanelor mov.  Noutăți legislative în        domeniul pensiilor începând cu data de 01 iulie 2018

 

  • Începând cu luna iulie 2018, în situația beneficiarilor de pensii din sistemul public și a altor drepturi prevăzute de legi cu caracter special care au optat pentru efectuarea plății drepturilor bănești la domiciliu, Oficiul Județean de Poștă remite lunar acestora drepturile bănești și documentul de plată (cuponul de pensie) în intervalul 01-15 a lunii.

 

      Plata drepturilor restante (diferențele aferente drepturilor de pensie /indemnizație) se achită prin mandat poștal în intervalul 11-15 ale lunii.

 

În următoarele două zile lucrătoare după data de 15 a lunii,   plata curentă a mandatelor și a drepturilor restante se face la Oficiul Poștal de care aparține cu domiciliul titularul drepturilor.

 

  • Pentru beneficiarii care au optat pentru plata drepturilor prin bancă, în cont curent sau cont de card, plata drepturilor rămâne neschimbată, respectiv data de 14 a lunii ( actualul calendar de plată). Începând cu luna iulie 2018 distribuirea taloanelor mov se face la domiciliul beneficiarilor în intervalul 01-15 a lunii.

 

     După data de 15 a luniitaloanele mov pentru beneficiarii care au optat pentru plata drepturilor prin bancă, în cont curent sau cont de card se distribuie , la Oficiul Poștal de care aparține cu domiciliul titularul drepturilor,  până în ultima zi lucrătoare a lunii.

 

   Taloanele de plată mov neridicate  de la Oficiul Poștal de care aparține titularul cu domiciliul, se distribuie de către Casa de Pensii din raza de domiciliu a titularului,  începând cu luna următoare celei pentru care s-a efectuat plata,  dar numai după primirea acestora de la Oficiul Județean de Poştă.

 

 

  • În perioada 1 iulie 2018 31 decembrie 2018, valoarea punctului  de pensie va fi de 1100 lei-conform OUG nr.82/2017 pentru modificarea și completarea  unor acte normative;

 

  • Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, reprezintă  80% din valoarea unui punct de pensie. Pentru perioada 1 iulie 2018 31 decembrie 2018, indemnizaţia de  însoţitor  va fi de  880 lei;

 

  • În perioada 1 iulie31 decembrie 2018 nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzută de OUG 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea 196/2009, cu modificările ulterioare va fi de 640 lei/lună -conform OUG nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

 

  • Cuantumul indemnizației acordată în baza Legii nr.8/2006, republicată, se va modifica începând cu data 01.07.2018.

                     

                                           CONDUCEREA INSTITUȚIEI

21 iunie 2018

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII CLUJ

 

                     

                       ÎN ATENȚIA PERSOANELOR ASIGURATE  

                    PE BAZĂ DE CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ

 

 

Vă informăm că aplicația privind plata contribuțiilor de asigurări sociale datorată de persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare încheiat cu Casa Județeană de Pensii Cluj este funcțională.

Prin urmare, plata contribuției de asigurări sociale se poate încasa și la casieria instituției noastre.

                                                       

 

 

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

12 iunie 2018

CASA  JUDETEANA DE  PENSII   CLUJ

 

 

ANUNT REPARTIZARE BILETE DE TRATAMENT

 

 

Datorită  unor  disfuncționalităţi cu caracter temporar la programul informatic privind alocarea  şi plata biletelor de tratament , repartizate de către Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti şi  eliberate de către Casa Judeţeană de Pensii Cluj ,  vă informăm că pentru seria  9  ( prima zi de sejur fiind  data de 24.06.2018) nu se va afişa diagrama de alocare  iar  biletele de tratament  vor fi eliberate la ghişeu ( în timpul programului cu publicul ) fără o repartizare prealabilă ,  începand cu data de  18.06.2018.

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

7 iunie 2018

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII CLUJ

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

    Privind plata pensiei/indemnizațiilor plătite de CJP Cluj și evidențierea corectă   a 

         adresei de domiciliu existent în Registrul Național de Evidență a Persoanelor

 

 

În conformitate cu prevederile art 109 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificat de punctul 98 al articolului I din OUG 103/2017, intrat în vigoare începând cu data de 01.01.2018,

 

Plata pensiei se face în funcţie de opţiunea pensionarului, după cum urmează:

  • la domiciliul pensionarului, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între Casa Națională de Pensii Publice şi Compania Naţională «Poşta Română» – S.A.;

 

  • în cont curent sau în cont de card, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între Casa Națională de Pensii Publice şi băncile comerciale, precum şi între CNPP și alte instituţii de credit, conform legii.

 

În conformitate cu prevederile art.109 alin.(3) din Legea nr.263/2010 În situaţia persoanelor care beneficiază atât de pensie, cât şi de alte drepturi băneşti, plata acestora se face prin aceeaşi modalitate de plată, la aceeaşi adresă sau în acelaşi cont curent sau cont de card, pentru toate drepturile cuvenite aceleiaşi persoane”.

 

Începând cu luna iunie 2018, persoanele care beneficiază atât de pensie cât și de indemnizație și a căror plată nu se face într-un singur mod ( cont curent sau mandat poștal), plata acestora se va face în contul curent indicat inițial de pensionar prin cerere în acest sens. Dacă se dorește ca plata pensiei și a indemnizației să se facă prin mandat poștal, această modificare se va opera la cererea pensionarului prin depunerea la instituția noastră a următoarelor documente:- cerere în acest sens, semnată și datată, copie B.I./C.I., copie cupon pensie/ indemnizație.

 

Având în vedere prevederile art. 119 din Legea 263/2010, pensionarii din sistemul public de pensii au obligația să comunice  casei teritoriale de pensii, în termen de 15 zile, orice modificare care poate duce la modificarea condițiilor în funcție de care a fost stabilită sau se plătește pensia.

 

Prin urmare, în cazul în care se constată că plata pensiei și/sau a altor drepturi bănești nu se face la adresa de domiciliu existentă în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, persoana în cauză va primi o notificare prin care i se aduce la cunoștință obligația prezentării documentului care atestă domiciliul la care se plătesc drepturile bănești. Dacă în termen de trei luni de la data emiterii notificării nu se prezintă actul menționat, dosarele de pensie vor fi transferate la casa de pensii competentă în funcție de adresa de domiciliu înscrisă în Registul Național de Evidență a Persoanelor.

 

 

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

6 iunie 2018

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII CLUJ                                 

 

 

 

                     În atenția persoanelor asigurate pe bază de  contract de asigurare socială

 

 

Începând cu data de 01 aprilie 2018, data intrării în vigoare a OUG nr.18/2018  prin care s-a modificat art.36 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii care au încheiat contract de asigurare  este venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Începând cu data de 01.04.2018, cuantumul minim al contribuției de asigurări sociale este de 475 lei pe lună ( 1900 lei  salariului minim x cota contribuției de asigurări sociale de 25 %).

 

 

 

CONDUCEREA INSTITUȚIEI