Stiri
21 decembrie 2017

 Vă înformăm că în data de 22 și 29 Decembrie 2017, la Casa Județeană de Pensii Cluj, programul cu publicul este asigurat de la ora 08,00 la ora 11,00.

Conducerea Instituției

19 decembrie 2017

CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ

 

 

     VINERI  22.12.2017 ,

NU       SE      EFECTUEAZA OPERATIUNI   DE     PLATI SI       INCASARI         PRIN              CASIERIA    INSTITUTIEI

 

18 decembrie 2017

                                        PRECIZĂRI

REFERITOARE LA PRELUNGIREA TERMENULUI DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR.186/2016

 

În Monitorul Oficial nr.968 din 07 Decembrie 2017 a fost publicată Legea nr.238/05.12.2017 privind  aprobarea OUG nr.32/2017 pentru modificarea  Legii  nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, data intrării în vigoare 10.12.2017.

Termenul inițial prevăzut de Legea nr. 186/2016 a fost prelungit, prin urmare, persoanele care doresc să-și plătească retroactiv contribuția de asigurări sociale o pot face până la data de 31 Decembrie 2018.

Conform dispozițiilor Legii nr.186/2016, poate încheia contract de asigurare socială, orice persoană, indiferent de cetățenie, cu domiciliul sau reședința în România, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
 • nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
 • nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare socială sunt:

 • actul de identitate- original și copie – certificarea pentru conformitate a copiei făcându-se de către asigurător;
 • actul de identitate al reprezentantului – original și copie , precum și actul care atestă calitatea acestuia, după caz (procura specială autentificată în condițiile legii în al cărei conținut să fie menționat împuternicirea mandatarului de a încheia contract de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 în numele persoanei care va beneficia de asigurare);
 • Declarația pe propria răspundere, care se completează la sediul casei teritoriale de pensii

 

Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 se încheie numai pentru perioade:

 • anterioare datei la care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare ( vârstă prevăzută în anexa nr.5 din Legea nr.263/2010)
 • ce se încadrează în intervalul cuprins între data încheierii contractului de asigurare și ultimii 5 ani calendaristici anteriori încheierii contractului.

Ce trebuie să mai reținem?

Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv  venitul asigurat la care se achită contribuția de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul și nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut  garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public de pensii și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Precizăm că pentru perioada octombrie 2011-octombrie 2016 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost:

 • 700 lei pentru perioada decembrie 2012-ianuarie 2013
 • 750 lei pentru perioada februarie-iunie 2013
 • 800 lei pentru perioada iulie-decembrie 2013
 • 850 lei pentru perioada ianuarie-iunie 2014
 • 900 lei pentru perioada iulie-decembrie 2014
 • 975 lei pentru perioada ianuarie-iunie 2015
 • 1050 lei pentru perioada iulie 2015-aprilie 2016
 • 1250 lei pentru perioada mai 2016-ianuarie 2017
 • 1450 lei pentru perioada februarie 2017-în continuare.

Cota de contribuție de asigurări sociale care se utilizează la calculul contribuției datorate este cea prevăzută în acte normative în vigoare la acea dată, pentru condiții normale de muncă.

Astfel, cei interesați trebuie să plătească o cotă de contribuție de asigurări sociale de 31,5% pentru perioada 01.12.2012-30.09.2014 , respectiv 26,3% pentru perioada 01 octombrie 2014-prezent.

Suma cu titlu de contribuție de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită  în una sau mai multe tranșe, fără a depăși data de 31.12.2018.

Suma reprezentând contribuție de asigurări sociale datorată, care se achită într-o tranșă, se calculează astfel încât să fie corespunzătoare unei/unor luni întregi din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public.

Plata contribuției se poate face în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii sau în contul deschis la Trezoria Statului pentru institutia noastră -Cod fiscal 13582024 Cont RO96 TREZ21622210311XXXXX. Pe Ordinul de Plată se menționează numele, prenumele și CNP-ul persoanei pentru care se face plata.

Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează prin încheierea contractului de asigurare socială în condițiile prevăzute de Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe informații și calcule proforma vă puteți adresa la CJP Cluj, Str.George Coșbuc, Nr.2, Ghișeul nr.4 , de luni până vineri între orele 08,00-13,00 – excepție fiind ultima zi lucrătoare din lună. De asemenea, puteți solicita informații la Casele Locale Turda sau Dej dacă solicitantul are domiciliul în raza de activitate a acestora.

13 decembrie 2017

 

PRECIZĂRI

REFERITOARE LA PLATA DREPTURILOR DE PENSIE ÎN LUNA  DECEMBRIE 2017

 

 

Având în vedere apropiatele Sărbători de iarnă și din dorința de a veni în sprijinul beneficiarilor sistemului public de pensii, Casa Națională de Pensii Publice și C.N. Poșta Română S.A. și-au manifestat disponibilitatea de a achita drepturile bănești în avans, după cum urmează:

 • drepturile de pensie din sistemul public precum și alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special se vor achita la domiciliulbeneficiarilor în perioada 12 – 22 decembrie.
 • drepturile restante de pensii precum și alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special se vor achita în întervalul 19 – 22 decembrie.
 • drepturile veteranilor de război se vor achita în perioada 12 – 22 decembriela domiciliul acestora.
 • În cazul tuturor beneficiarilor care au fostavizați la domiciliu (persoane care nu au fost găsite acasă) plata se face până la data de 28 decembrie, la ghișeele poștale.

Referitor la drepturile achitate prin intermediul băncilor cu care Casa Naţională de Pensii Publice are încheiate convenţii, acestea vor fi încasate de la aceeaşi dată, respectiv 14 decembrie.

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

 

6 septembrie 2017

AVAND IN VEDERE TIMPUL SCURT INTRE PRIMIREA BILETELOR DE TRATAMENT PENTRU SERIA 13   DE LA CASA NATIONALA SI PENSII PUBLICE BUCURESTI   SI DATA PLECARII IN STATIUNE ,  VA INFORMAM CA ASTEA VOR FI  ELIBERATE LA GHISEU ( in timpul programului cu publicul) ,  FARA O REPARTIZARE PREALABILA .

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

31 mai 2017

Vă informăm că  în perioada 01.06.2017-05.06.2017 nu se desfăşoară activitate la Casa Judeţeană de Pensii Cluj ,  ca urmare a zilelor libere acordate prin Hotărâre de Guvern  pentru salariaţii din sectorul public.

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

 

24 mai 2017

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 19.06.2017 ora 10,00 proba scrisa si 22.06.2017 proba de  interviu, pentru ocuparea postului  contractual  vacant de:  ARHIVAR DEBUTANT  in cadrul  Biroului Evidenta Contribuabili.

  Conditii de participare la concurs:

Persoanele care candidează trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale :

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare participării la concurs și a ocupării postului contractual vacant sunt:

 – studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

–    cunostinte operare calculator

–  abilitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza , abilitati de planificare,organizare , comunicare si relationare , de lucru in echipa, capacitatea de a lucra cu termene limita , asumarea responsabilitatii

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile  lucratoare de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj – Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane .

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va contine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz , impreuna cu actele de stare civila (certificat nastere, casatorie , divort, etc);
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum și copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publica;
 4. carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pană la data desfășurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Secretariatul Comisiei de Concurs sau in copii legalizate.

 

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin Secretariatul   comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj, Serviciul Comunicare,Relatii Publice si Resurse Umane .

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj si la numarul de telefon 0264/431010 interior 142.  Data limita de depunere a dosarelor este 09.06.2017 ora 11,00.

 

BIBLIOGRAFIE:

 

1.Legea nr.263 din  2010 privind sistemul unitar de pensii publice  , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.852/20.12.20105.

 

2.Hotararea nr.257/2011-Privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul  unitar de pensii publice  , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT :GUVERNUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.214/28.03.2011

3.Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT:  PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.1105 din 26 noiembrie 2004

4.Hotararea Guvernului 118/2012 –Statutul Casei Nationale de Pensii Publice

 

EMITENT :GUVERNUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.159/09.03.2012

5.Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996

a Arhivelor Naţionale , , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN:  MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 9 aprilie 1996

 

 

20 mai 2017

BILETELE DE TRATAMENT PENTRU PRIMA SERIE LA STATIUNILE CU CARE S-AU FINALIZAT CONTRACTARILE ,  SE DISTRIBUIE SI  SAMBATA 20.05.2017 INTRE ORELE 8-12.

 

PENTRU RIDICAREA BILETULUI DE TRATAMENT ESTE NECESAR  A SE PREZENTA :

-BILETUL DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE,

-ULTIMUL CUPON DE PENSII/INDEMNIZATII

-CARTEA DE IDENTITATE.

-ACTE DOVEDITOARE PENTRU PERSOANE CU LEGI  SPECIALE

(refugiati ( copie hotarare), persoane cu handicap (copie certificat + copie program individual de reabilitare), veterani de razboi ( copie legitimatie), detinuti politici ( copie hotarare), pensionari de invaliditate(copie decizie emisa de Comisia de Expertiza ).

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

16 mai 2017

PRECIZĂRI

 

privind aplicarea unitară și echitabilă a prevederilor legale referitoare la  pensionarii sistemului public de pensii care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a, ori în condiții deosebite și/sau condiții speciale de muncă, valorificate la calculul  drepturilor de pensie anterior datei de 1 ianuarie 2011

Art.134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost modificat prin publicarea  HG 291/05.05.2017 în Monitorul Oficial nr.334/08.05.2017. Astfel, cererile de recalculare a pensiei  în condiţiile prevederilor art.169^1 din Legea 263/2010 se efectuează din oficiu.

Fac obiectul acestei recalculări:

– Pensionarii în situația cărora la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.

– Pensionarii în situaţia cărora la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagii complete de cotizare mai mici decât cele prevăzute de legislația în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie.

În situaţia în care, în urma recalculării, rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.

Drepturile de pensie recalculate se acordă de la data de 01.01.2016 şi se plătesc astfel:

 •   În luna iulie 2017, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1990-31 martie 2001 inclusiv;
 •   În luna noiembrie 2017, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2010 inclusiv.

Trebuie avut în vedere ca marea majoritate a pensionarilor care au îndeplinit condiţiile legale de majoarea punctajului suplimentar  pentru grupe superioare de muncă conform actelor normative în vigoare  de la data stabilirii drepturilor de pensie şi până în prezent  ( ex: OUG 100/2008 , OUG 209/2008, Legea 218/2008, art.169 din Legea 263/2010) , au beneficiat deja de aplicarea acestui punctaj suplimentar şi nu vor beneficia şi de facilităţile acestui act normativ.

 

 

În consecinţă , prevederile  art. 169^1 din Legea 263/2010 cu modificările aferente  introduse prin HG 291/2017 se adresează  unei categorii restrânse de pensionari ale căror drepturi de pensie au fost stabilite înainte  de 1 ianuarie 2011, iar la deschiderea drepturilor au beneficiat de  avantaje acordate de unele legi cu caracter special , fapt care i-au exceptat de la aplicarea punctajului suplimentar pentru perioadele în care au fost încadraţi în  grupe superioare de muncă.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 

      Salciuan Mariana Nicoleta

21 aprilie 2017

ANUNT DE CONCURS

Casa Judeteana de Pensii Cluj  cu sediul in Cluj Napoca, strada George  Cosbuc nr.2  organizeaza  concurs , in perioada 15-18.05.2017 pentru ocuparea postului  contractual  vacant de:  ARHIVAR -DEBUTANT in cadrul  Biroului Evidenta Contribuabili.

Concursul pentru ocuparea postului vacant în regim contractual mentionat mai sus, va consta in urmatoarele  etape sucesive:

 1. Selectia dosarelor de înscriere;
 2. Proba scrisa;
 3. Interviu;

Interviul va aborda atat subiecte profesionale cat și elemente relevante privitoare la activitatea candidatului, la rezultatele profesionale și la comportamentul sau.

Sunt declarati admiși candidatii care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare proba;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii admisi la proba precedenta;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa îndeplineasca  urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile și completarile ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare participării la concurs și a ocupării postului contractual vacant sunt:

 • studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

–    cunostinte operare calculator

-abilitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza , abilitati de planificare,organizare , comunicare si relationare , de lucru in echipa, capacitatea de a lucra cu termene limita , asumarea responsabilitatii

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 MAI 2017, ora 13.00 – data limită pentru depunere a dosarelor;
 • 15 MAI 2017, ora 10.00 – proba scrisa;
 • 18 MAI 2017, ora 10.00 – interviu .

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va contine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum și copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publica;
 4. carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pană la data desfășurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Secretariatul Comisiei de Concurs sau in copii legalizate.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.pensiicluj.ro.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj cu sediul in Cluj Napoca , strada George Cosbuc nr.2 si la numarul de telefon 0264/431010 interior 142.

BIBLIOGRAFIE:

 

 1. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind CODUL MUNCII , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT :PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.72/05.02.2003

 

2.Legea nr.263 din  2010 privind sistemul unitar de pensii publice  , cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.852/20.12.20105.

 

3.Hotararea nr.257/2011-Privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul  unitar de pensii publice  , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT :GUVERNUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.214/28.03.2011

 

 

 1. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT:  PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.1105 din 26 noiembrie 2004

5.Hotararea Guvernului 118/2012 –Statutul Casei Nationale de Pensii Publice

 

EMITENT :GUVERNUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.159/09.03.2012

 

 1. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996

a Arhivelor Naţionale , , cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

EMITENT:     <LLNK 2 2 11>PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: <LLNK 31996  710 43>MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 9 aprilie 1996