Stiri
24 mai 2017

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 19.06.2017 ora 10,00 proba scrisa si 22.06.2017 proba de  interviu, pentru ocuparea postului  contractual  vacant de:  ARHIVAR DEBUTANT  in cadrul  Biroului Evidenta Contribuabili.

  Conditii de participare la concurs:

Persoanele care candidează trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale :

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare participării la concurs și a ocupării postului contractual vacant sunt:

 – studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

–    cunostinte operare calculator

–  abilitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza , abilitati de planificare,organizare , comunicare si relationare , de lucru in echipa, capacitatea de a lucra cu termene limita , asumarea responsabilitatii

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile  lucratoare de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj – Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane .

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va contine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz , impreuna cu actele de stare civila (certificat nastere, casatorie , divort, etc);
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum și copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publica;
 4. carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pană la data desfășurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Secretariatul Comisiei de Concurs sau in copii legalizate.

 

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin Secretariatul   comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj, Serviciul Comunicare,Relatii Publice si Resurse Umane .

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj si la numarul de telefon 0264/431010 interior 142.  Data limita de depunere a dosarelor este 09.06.2017 ora 11,00.

 

BIBLIOGRAFIE:

 

1.Legea nr.263 din  2010 privind sistemul unitar de pensii publice  , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.852/20.12.20105.

 

2.Hotararea nr.257/2011-Privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul  unitar de pensii publice  , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT :GUVERNUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.214/28.03.2011

3.Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT:  PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.1105 din 26 noiembrie 2004

4.Hotararea Guvernului 118/2012 –Statutul Casei Nationale de Pensii Publice

 

EMITENT :GUVERNUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.159/09.03.2012

5.Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996

a Arhivelor Naţionale , , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN:  MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 9 aprilie 1996

 

 

20 mai 2017

BILETELE DE TRATAMENT PENTRU PRIMA SERIE LA STATIUNILE CU CARE S-AU FINALIZAT CONTRACTARILE ,  SE DISTRIBUIE SI  SAMBATA 20.05.2017 INTRE ORELE 8-12.

 

PENTRU RIDICAREA BILETULUI DE TRATAMENT ESTE NECESAR  A SE PREZENTA :

-BILETUL DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE,

-ULTIMUL CUPON DE PENSII/INDEMNIZATII

-CARTEA DE IDENTITATE.

-ACTE DOVEDITOARE PENTRU PERSOANE CU LEGI  SPECIALE

(refugiati ( copie hotarare), persoane cu handicap (copie certificat + copie program individual de reabilitare), veterani de razboi ( copie legitimatie), detinuti politici ( copie hotarare), pensionari de invaliditate(copie decizie emisa de Comisia de Expertiza ).

 

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

16 mai 2017

PRECIZĂRI

 

privind aplicarea unitară și echitabilă a prevederilor legale referitoare la  pensionarii sistemului public de pensii care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a, ori în condiții deosebite și/sau condiții speciale de muncă, valorificate la calculul  drepturilor de pensie anterior datei de 1 ianuarie 2011

Art.134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost modificat prin publicarea  HG 291/05.05.2017 în Monitorul Oficial nr.334/08.05.2017. Astfel, cererile de recalculare a pensiei  în condiţiile prevederilor art.169^1 din Legea 263/2010 se efectuează din oficiu.

Fac obiectul acestei recalculări:

– Pensionarii în situația cărora la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.

– Pensionarii în situaţia cărora la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagii complete de cotizare mai mici decât cele prevăzute de legislația în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie.

În situaţia în care, în urma recalculării, rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.

Drepturile de pensie recalculate se acordă de la data de 01.01.2016 şi se plătesc astfel:

 •   În luna iulie 2017, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1990-31 martie 2001 inclusiv;
 •   În luna noiembrie 2017, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2010 inclusiv.

Trebuie avut în vedere ca marea majoritate a pensionarilor care au îndeplinit condiţiile legale de majoarea punctajului suplimentar  pentru grupe superioare de muncă conform actelor normative în vigoare  de la data stabilirii drepturilor de pensie şi până în prezent  ( ex: OUG 100/2008 , OUG 209/2008, Legea 218/2008, art.169 din Legea 263/2010) , au beneficiat deja de aplicarea acestui punctaj suplimentar şi nu vor beneficia şi de facilităţile acestui act normativ.

 

 

În consecinţă , prevederile  art. 169^1 din Legea 263/2010 cu modificările aferente  introduse prin HG 291/2017 se adresează  unei categorii restrânse de pensionari ale căror drepturi de pensie au fost stabilite înainte  de 1 ianuarie 2011, iar la deschiderea drepturilor au beneficiat de  avantaje acordate de unele legi cu caracter special , fapt care i-au exceptat de la aplicarea punctajului suplimentar pentru perioadele în care au fost încadraţi în  grupe superioare de muncă.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 

      Salciuan Mariana Nicoleta

21 aprilie 2017

ANUNT DE CONCURS

Casa Judeteana de Pensii Cluj  cu sediul in Cluj Napoca, strada George  Cosbuc nr.2  organizeaza  concurs , in perioada 15-18.05.2017 pentru ocuparea postului  contractual  vacant de:  ARHIVAR -DEBUTANT in cadrul  Biroului Evidenta Contribuabili.

Concursul pentru ocuparea postului vacant în regim contractual mentionat mai sus, va consta in urmatoarele  etape sucesive:

 1. Selectia dosarelor de înscriere;
 2. Proba scrisa;
 3. Interviu;

Interviul va aborda atat subiecte profesionale cat și elemente relevante privitoare la activitatea candidatului, la rezultatele profesionale și la comportamentul sau.

Sunt declarati admiși candidatii care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare proba;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii admisi la proba precedenta;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa îndeplineasca  urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile și completarile ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare participării la concurs și a ocupării postului contractual vacant sunt:

 • studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

–    cunostinte operare calculator

-abilitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza , abilitati de planificare,organizare , comunicare si relationare , de lucru in echipa, capacitatea de a lucra cu termene limita , asumarea responsabilitatii

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 MAI 2017, ora 13.00 – data limită pentru depunere a dosarelor;
 • 15 MAI 2017, ora 10.00 – proba scrisa;
 • 18 MAI 2017, ora 10.00 – interviu .

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va contine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum și copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publica;
 4. carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pană la data desfășurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Secretariatul Comisiei de Concurs sau in copii legalizate.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.pensiicluj.ro.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj cu sediul in Cluj Napoca , strada George Cosbuc nr.2 si la numarul de telefon 0264/431010 interior 142.

BIBLIOGRAFIE:

 

 1. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind CODUL MUNCII , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT :PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.72/05.02.2003

 

2.Legea nr.263 din  2010 privind sistemul unitar de pensii publice  , cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.852/20.12.20105.

 

3.Hotararea nr.257/2011-Privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul  unitar de pensii publice  , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT :GUVERNUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.214/28.03.2011

 

 

 1. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT:  PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.1105 din 26 noiembrie 2004

5.Hotararea Guvernului 118/2012 –Statutul Casei Nationale de Pensii Publice

 

EMITENT :GUVERNUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.159/09.03.2012

 

 1. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996

a Arhivelor Naţionale , , cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

EMITENT:     <LLNK 2 2 11>PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: <LLNK 31996  710 43>MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 9 aprilie 1996

 

 

4 aprilie 2017

 

PRECIZĂRI

 

referitoare  la unele aspecte sesizate de către pensionari

 

 

Vă aducem la cunoştinţă că instituţia noastră, Casa Judeţeană de Pensii Clujnu solicită telefonic pensionarilor informaţii  legate de date cu caracter personal ( data naşterii, codul numeric personal, numărul deciziei de pensie, cuantumul pensiei ,etc.) , aceste informaţii existând în baza de date a instituţiei noastre.

Orice corespondenţă între instituţia noastră şi pensionari se face printr-o adresă cu antetul instituţiei, semnăturile aferente , ştampila instituţiei şi care se trimite la domiciliul pensionarului, prin Poşta Română.

Astfel, vă rugăm ca în situaţia în care  o persoană vă contactează telefonic şi se dă drept un funcţionar al Casei Judeţene de Pensii Cluj cerându-vă date  de pe talonul de pensie sau decizia de pensie, să fiţi precauţi şi să nu daţi telefonic  informaţii privind datele  dvs. personale , pentru a vă scuti  de probleme neprevăzute  privind aspectele mai sus menţionate. Totodată, vă informăm că instituţia noastră, Casa Judeţeană de Pensii Cluj, nu efectuează telefonic sondaje privind informaţii despre pensionari.

 

 

CONDUCEREA    INSTITUTIEI

 

 

30 martie 2017

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 10.04.2017 ora 10,00 proba scrisa , data si ora sustinerii probei  de interviu se  va afisa  dupa sustinerea probei scrise, pentru ocuparea functiei publice temporar  vacante de:  CONSILIER clasa I grad profesional SUPERIOR  in cadrul  Biroului  Evidenta Contribuabili .

Conditii de participare la concurs:

-studii  universitare  absolvite cu diploma  de licenta  , respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

– 9 ani  vechime in specialitatea studiilor

-cunostinte operare calculator

-abilitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza , abilitati de planificare,organizare , comunicare si relationare , de lucru in echipa, capacitatea de a lucra cu termene limita , asumarea responsabilitatii

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 8  zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj – Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane .

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

–  Carnetul de munca si Adeverinta de vechime dupa 01.01.2011 care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor

 • copie dupa actul de identitate;
 • formularul de inscriere;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea de specializari;
 • cazierul judiciar;
 • acte de stare civila
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin Secretariatul   comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj, Serviciul Comunicare,Relatii Publice si Resurse Umane .

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj si la numarul de telefon 0264/431010.  Data limita de depunere a dosarelor este 06.04.2017 ora 13,00.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV  ADJUNCT

                      Salciuan Mariana Nicoleta

   

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

1.Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul Functionarilor Publici (republicata si actualizata.

EMITENT :PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL nr.251 din 22 martie 2004

2.Legea nr.263 din  2010 privind sistemul unitar de pensii publice  .

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.852/20.12.20105.

3.Hotararea nr.257/2011-Privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul  unitar de pensii publice

EMITENT :GUVERNUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.214/28.03.2011

4.Legea nr.7 din 18 februarie 2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicata si actualizata

EMITENT:  PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.157 din 23 februarie 2004

5.Hotararea Guvernului 118/2012 –Statutul Casei Nationale de Pensii Publice

 

 

27 martie 2017

 

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 19.04.2017 ora 10,00 proba scrisa si 25.04.2017 proba de  interviu, pentru ocuparea postului  contractual  vacant de:  ARHIVAR  in cadrul  Biroului Evidenta Contribuabili.

 

  Conditii de participare la concurs:

 

Persoanele care candidează trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale :

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare participării la concurs și a ocupării postului contractual vacant sunt:

 

 • studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

–    cunostinte operare calculator

–    curs specializare arhivar

–   vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 luni

–  abilitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza , abilitati de planificare,organizare , comunicare si relationare , de lucru in echipa, capacitatea de a lucra cu termene limita , asumarea responsabilitatii

 

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile  lucratoare de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj – Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane .

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va contine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum și copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publica;
 4. carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pană la data desfășurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Secretariatul Comisiei de Concurs sau in copii legalizate.

 

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin Secretariatul   comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj, Serviciul Comunicare,Relatii Publice si Resurse Umane .

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj si la numarul de telefon 0264/431010 interior 142.  Data limita de depunere a dosarelor este 07.04.2017 ora 13,00.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV  ADJUNCT

Salciuan Mariana Nicoleta

 

BIBLIOGRAFIE:

 

 1. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind CODUL MUNCII , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT :PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.72/05.02.2003

 

2.Legea nr.263 din  2010 privind sistemul unitar de pensii publice  , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.852/20.12.20105.

 

3.Hotararea nr.257/2011-Privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul  unitar de pensii publice  , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT :GUVERNUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.214/28.03.2011

 1. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT:  PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.1105 din 26 noiembrie 2004

5.Hotararea Guvernului 118/2012 –Statutul Casei Nationale de Pensii Publice

 

EMITENT :GUVERNUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.159/09.03.2012

 

 1. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996

a Arhivelor Naţionale , , cu modificarile si completarile ulterioare

 

EMITENT:   PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 9 aprilie 1996

 

 

30 ianuarie 2017

 

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 1.03.2017 ora 10,00 proba scrisa urmand ca data si ora sustinerii probei interviu sa se afiseze dupa sustinerea probei scrise, pentru ocuparea functiei publice vacante de:  REFERENT clasa III grad profesional PRINCIPAL  in cadrul  Biroului Evidenta Contribuabili.

Conditii de participare la concurs:

Persoanele care candidează trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale :

 1. a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. c) au vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) au o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. g) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibile cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. i) nu au fost destituite dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) nu au desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 Condiţii specifice :

 • Nivelul studiilor : studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat
 • Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: minim 5 ani

-cunostinte operare calculator

-abilitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza , abilitati de planificare,organizare , comunicare si relationare , de lucru in echipa, capacitatea de a lucra cu termene limita , asumarea responsabilitatii

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj – Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane .

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

–  Carnetul de munca si Adeverinta de vechime dupa 01.01.2011 care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor

 • copie dupa actul de identitate;
 • formularul de inscriere;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea de specializari;
 • cazierul judiciar;
 • acte de stare civila
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Secretariatul Comisiei de Concurs sau in copii legalizate.

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin Secretariatul   comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj, Serviciul Comunicare,Relatii Publice si Resurse Umane .

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj si la numarul de telefon 0264/431010.  Data limita de depunere a dosarelor este 20.02.2017 ora 13,00.

 

DIRECTOR EXECUTIV  ADJUNCT

Salciuan Mariana Nicoleta

 

 

BIBLIOGRAFIE:

1.Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul Functionarilor Publici (republicata si actualizata.

EMITENT :PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL nr.251 din 22 martie 2004

2.Legea nr.263 din  2010 privind sistemul unitar de pensii publice  .

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.852/20.12.20105.

3.Hotararea nr.257/2011-Privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul  unitar de pensii publice

EMITENT :GUVERNUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.214/28.03.2011

4.Legea nr.7 din 18 februarie 2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicata si actualizata

EMITENT:  PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.157 din 23 februarie 2004

5.Hotararea Guvernului 118/2012 –Statutul Casei Nationale de Pensii Publice

20 ianuarie 2017

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 21.02.2017 ora 10,00 proba scrisa urmand ca data si ora sustinerii probei interviu sa se afiseze dupa sustinerea probei scrise, pentru ocuparea functiei publice vacante de:  CONSILIER clasa I grad profesional ASISTENT  in cadrul  serviciului Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane.

 

Conditii de participare la concurs:

 

Persoanele care candidează trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale :

 1. a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. c) au vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) au o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. g) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibile cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. i) nu au fost destituite dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) nu au desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Condiţii specifice :

–  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

–  vechime in specialitatea studiilor minim 1 an

-cunostinte operare calculator

-abilitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza , abilitati de planificare,organizare , comunicare si relationare , de lucru in echipa, capacitatea de a lucra cu termene limita , asumarea responsabilitatii

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj – Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane .

 

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

–  Carnetul de munca si Adeverinta de vechime dupa 01.01.2011 care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor

 • copie dupa actul de identitate;
 • formularul de inscriere;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea de specializari;
 • cazierul judiciar;
 • acte de stare civila
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Secretariatul Comisiei de Concurs sau in copii legalizate.

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin Secretariatul   comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj, Serviciul Comunicare,Relatii Publice si Resurse Umane .

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj si la numarul de telefon 0264/431010.  Data limita de depunere a dosarelor este 09.02.2017 ora 13,00.

 

DIRECTOR EXECUTIV  ADJUNCT

Salciuan Mariana Nicoleta

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 

1.Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul Functionarilor Publici (republicata si actualizata.

EMITENT :PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL nr.251 din 22 martie 2004

2.Legea nr.263 din  2010 privind sistemul unitar de pensii publice  .

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.852/20.12.20105.

 

3.Hotararea nr.257/2011-Privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul  unitar de pensii publice

EMITENT :GUVERNUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.214/28.03.2011

4.Legea nr.7 din 18 februarie 2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicata si actualizata

EMITENT:  PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.157 din 23 februarie 2004

5.Hotararea Guvernului 118/2012 –Statutul Casei Nationale de Pensii Publice

30 decembrie 2016

In perioada 03-07 ianuarie 2017 se va efectua la nivel central actualizarea parametrilor pentru anul 2017.

In aceasta perioada  nu se lucreaza cu publicul .

Dupa aprobarea Legii Bugetului Asigurarilor  Sociale  de Stat pentru anul 2017 vom reveni  cu informatii privind nivelul venitului minim/maxim lunar asigurat inscris  in contractul de asigurare sociala precum si valoarea contributiei aferenta.

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI