Stiri
30 decembrie 2016

 

Incepand cu data de 16.01.2017, Casa Judeteana de Pensii Cluj  va prelua cererile de bilete de tratament, la instituia noastra ghiseele 7 si 8  intre orele 8-12. Solicitantii biletelor de tratament vor anexa  obligatoriu formularului de cerere urmatoarele documente:

  –   act de identitate (copie)

  –   cupon de pensie (copie)

 –    documentul care permite acordarea gratuita a biletului de tratament (hotararea comisiei de aplicare a prevederilor legii speciale a carui beneficiar este solicitantul, certificat de handicap, dupa caz – copie ).

 NUMARUL DE INREGISTRARE NU REPREZINTA UN CRITERIU LA ACORDAREA BILETULUI DE TRATAMENT

 

 

CONDUCEREA  CJP CLUJ

 

10 octombrie 2016

CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ

 

 

Nr… 3875./10.10.2016                                                                    Aprobat

                                                                               Director executiv adjunct

                                                                                   Mariana Salciuan

 

 

Anunt de vanzare

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj  scoate la vanzare prin licitatie, mijloace fixe si obiecte

de inventar, care nu se mai afla in stare de functionare ,( in starea fizica la care se afla), in conditiile prevazute de H.G. 841/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

Bunurile scoase la licitatie sunt: calculatoare nefunctionale si alte bunuri de natura obiectelor de inventar (nu sunt in stare de functionare).

Acestea se afla la sediul CJP Cluj din Cluj Napoca str.G Cosbuc nr.2

Lista cu bunurile ofertate spre vanzare si pretul de pornire a licitatiei pot fi consultate la sediul institutiei sau poate fi solicitat pe e-mailul:contabilitatea.cluj@cnpp.ro

Licitatia va avea loc in data de 20.10.2016, ora 12:00, la sediul CJP Cluj din Cluj Napoca str.G Cosbuc nr.2 . Regulamentul desfasurarii licitatiei poate fi consultat pe site-ul institutiei www.pensiicluj.ro ,atasat anuntului.

      Institutiile publice interesate in obtinerea unor bunuri pot solicita transmiterea, fara plata, a acestora si dupa publicarea anuntului de vinzare prin licitatie, dar nu mai tirziu de 5 zile anterioare datei stabilite pentru tinerea licitatiei de vinzare.

In caz de neadjudecare, urmatoarele date de desfasurare a licitatiei vor fi: 27.10.2016 / ora 12:00 (pretul initial va fi diminuat cu pana la 20%) si 03.11.2016 / ora 12:00 (pretul initial va fi diminuat cu pana la 40%).

Cota de participare la licitatie este de 15  lei.

Documentele de participare la licitatie sunt:

-chitanta de achitare a cotei de participare la licitatie, achitata la casieria CJP Cluj

-copia certificatului de inmatriculare la Registrul Comertului si a codului fiscal pentru

persoanele juridice romane sau a actului de identitate pentru persoanle fizice;

-imputernicire acordata persoanei care il reprezinta pe achizitor la licitatie. Documentele de participare la licitatia de vinzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile inaintea datei stabilite pentru tinerea licitatiei de vinzare a bunurilor.

Pentru licitatia ce se va desfasura in data de 20.10.2016 documentele de participare se depun la registratura inspectoratului incepand cu data de 10.10.2016 si pana in data de 14.10.2016 ora 14:00

Pentru detalii suplimentare ,contactati  serviciul financiar- contabilitate  telefon 0264-431010 Int.101 . Persoana de contact: Stoica Ioan Ovidiu

 

 

Sef serviciu financiar -contabilitate

Ec. Claudia Ungur

 

Vizat,

Comisia de licitatie:

 

29 septembrie 2016

CASA JUDETEANA  DE PENSII CLUJ

 

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 28.10.2016 ora 10,00 proba scrisa si 02.11.2016  ora 10,00 interviul, pentru ocuparea functiei publice  vacante de:  INSPECTOR clasa I grad profesional DEBUTANT  in cadrul  Biroului Evidenta Contribuabili.

 

Persoanele care candidează trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale :

 1. a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. c) au vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) au o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. g) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibile cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. i) nu au fost destituite dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) nu au desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Condiţii specifice :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.

-cunostinte operare calculator

-abilitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza , abilitati de planificare,organizare , comunicare si relationare , de lucru in echipa, capacitatea de a lucra cu termene limita , asumarea responsabilitatii

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20  zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj – Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane .

 

Dosarul de înscriere va cuprinde :

 1. formularul de înscriere (de la compartimentul resurse umane);
 2. actul de identitate (original şi copie);
 3. diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);
 4. carnetul de muncă (original şi copie) sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/ specialitate , adeverinta de vechime pentru perioada lucrata dupa 01.01.2011;
 5. fişa de aptitudine medicală / adeverinţă medicală;
 6. cazierul judiciar original (în termenul de valabilitate);
 7. declaraţie pe proprie răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 8. adeverinţă-tip privind dovedirea vechimii în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

Copiile de pe actele de mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin Secretariatul   comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj, Serviciul Comunicare,Relatii Publice si Resurse Umane .

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj si la numarul de telefon 0264/431010.  Data limita de depunere a dosarelor este 17.10.2016 ora 13,00.

 

DIRECTOR EXECUTIV  ADJUNCT

                      Salciuan Mariana Nicoleta

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

1.Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul Functionarilor Publici (republicata si actualizata.

EMITENT :PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL nr.251 din 22 martie 2004

2.Legea nr.263 din  2010 privind sistemul unitar de pensii publice  .

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.852/20.12.20105.

3.Hotararea nr.257/2011-Privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul  unitar de pensii publice

EMITENT :GUVERNUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.214/28.03.2011

4.Legea nr.7 din 18 februarie 2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicata si actualizata

EMITENT:  PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.157 din 23 februarie 2004

5.Hotararea Guvernului 118/2012 –Statutul Casei Nationale de Pensii Publice

29 august 2016

CASA JUDETEANA  DE PENSII CLUJ

 

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj organizeaza concurs la sediul din Cluj Napoca, str.Cosbuc nr.2, judetul Cluj in data de 14.09.2016 ora 10,00 proba scrisa si 16.09.2016  ora 10,00 interviul, pentru ocuparea functiei publice temporar  vacante de:  INSPECTOR clasa I grad profesional SUPERIOR  in cadrul  Casei Locale de Pensii  Dej.

Conditii de participare la concurs:

-studii  universitare  economice , absolvite cu diploma  de licenta  , respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

        – 9 ani  vechime in specialitatea studiilor

-cunostinte operare calculator

-abilitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza , abilitati de planificare,organizare , comunicare si relationare , de lucru in echipa, capacitatea de a lucra cu termene limita , asumarea responsabilitatii

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 8  zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj – Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane .

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

–  Carnetul de munca si Adeverinta de vechime dupa 01.01.2011 care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor

 • copie dupa actul de identitate;
 • formularul de inscriere;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea de specializari;
 • cazierul judiciar;
 • acte de stare civila
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin Secretariatul   comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj, Serviciul Comunicare,Relatii Publice si Resurse Umane .

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Cluj si la numarul de telefon 0264/431010.  Data limita de depunere a dosarelor este 08.09.2016 ora 13,00.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV  ADJUNCT

                      Salciuan Mariana Nicoleta

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

1.Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul Functionarilor Publici (republicata si actualizata.

EMITENT :PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL nr.251 din 22 martie 2004

2.Legea nr.263 din  2010 privind sistemul unitar de pensii publice  .

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.852/20.12.20105.

3.Hotararea nr.257/2011-Privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul  unitar de pensii publice

EMITENT :GUVERNUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.214/28.03.2011

4.Legea nr.7 din 18 februarie 2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicata si actualizata

EMITENT:  PARLAMENTUL

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr.157 din 23 februarie 2004

5.Hotararea Guvernului 118/2012 –Statutul Casei Nationale de Pensii Publice

 

 

14 iulie 2016

ANUNT

 

Serviciile Casei Judetene de Pensii Cluj privind asiguratii cu contract de asigurare si incasarile contributiilor de asigurari sociale  sunt suspendate  pe perioada  nederminata, incepand cu data de 22.06.2016 , din motive tehnice.

Se pot efectua plăți în contul CJP Cluj RO45TREZ21622210304XXXXX deschis la Banca Națională, Trezoreria Cluj  Cod fiscal 13582024 prin orice alte mijloace de plată.Se va specifica obligatoriu CNP-ul asiguratului.

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

19 mai 2016

ANUNT

 

Casa Judeteana de Pensii Cluj ,in conformitate cu prevederile Legii 188/1999 si art.149 alin. (2) si (5) din HG 611/2008,  informeaza ca s-au depus mai multe dosare pentru postul vacant de inspector , clasa I , grad profesional superior la Serviciul Stabiliri Prestatii care se va ocupa prin transfer la cerere. Interviul pentru candidati va fi organizat in data de 26.05.2016 la ora 10 la sediul institutiei.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0264-431010 interior 142

Conditii generale: sa fie functionar public , inspector  , clasa I, grad superior

Conditii specifice:

-studii universitare  ,absolvite cu diploma de licenta respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

-cunostinte operare calculator

-cunoasterea legislatiei in domeniu ( Legea 263/2010 privind sistemul de pensii publice;  HG 257/2011 privind normele de aplicare a legii 263/2010 ; Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici (republicata si actualizata) ; Legea 7/2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicata si actualizata  ; HG 118/2012 Statutul Casei Nationale de Pensii Publice)

-Abilitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza , abilitati de planificare,organizare , comunicare si relationare , de lucru in echipa, capacitatea de a lucra cu termene limita , asumarea responsabilitatii

-Nu a fost sanctionat disciplinar

Publicat azi,  19.05.2016

 

DIRECTOR EXECUTIV,

MOHOLEA IACOB

29 aprilie 2016

 

ANUNT

privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de execuţie
în cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 148 şi art. 149, alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90, alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Casa Judeteana de Pensii Cluj anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de inspector  clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei Stabiliri Prestatii-Serviciul Stabiliri Prestatii. Funcţionarii publici interesaţi, sunt rugaţi să depună la Compartimentul Resurse Umane, din Cluj Napoca , strada George Cosbuc nr. 2 , Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane ,  etaj II , camera 15A, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ (până la data de 18 mai  2016 – ora 14), următoarele documente:

cerere de transfer la cerere

-acte de stare civila

-CV in format european

-Acte doveditoare privind indeplinirea conditiilor specifice

Copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă).

Precizam ca in conformitate cu  dispozitiile art.90 alin 5  din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  ,, Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul. În acest caz, transferul poate avea loc numai între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică centrală, între autorităţi administrative autonome ori, după caz, între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică locală.’’

In situatia in care vor exista mai multe cereri de transfer , va fi organizat un interviu pentru candidati , la o data si o locatie care vor fi anuntate prin afisarea la sediul institutiei si pe pagina de internet a institutiiei: www.pensiicluj.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0264-431010 interior 142

Conditii generale: sa fie functionar public , inspector  , clasa I, grad superior

Conditii specifice:

-studii universitare  ,absolvite cu diploma de licenta respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

-cunostinte operare calculator

-cunoasterea legislatiei in domeniu ( Legea 263/2010 privind sistemul de pensii publice;  HG 257/2011 privind normele de aplicare a legii 263/2010 ; Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici (republicata si actualizata) ; Legea 7/2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicata si actualizata  ; HG 118/2012 Statutul Casei Nationale de Pensii Publice)

-Abilitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza , abilitati de planificare,organizare , comunicare si relationare , de lucru in echipa, capacitatea de a lucra cu termene limita , asumarea responsabilitatii

-Nu a fost sanctionat disciplinar

Publicat azi,  29.04.2016

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

MOHOLEA IACOB

 

 

29 martie 2016

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE BUCURESTI

CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ

DIRECTIA  ECONOMICA EVIDENTA CONTRIBUABILI

ANUNT

Va informam ca  biletele de tratament din seria de inceput a lunii aprilie  se pot ridica  si achita de la sediul institutiei  noastre , ghiseele nr.7-8 , in zilele de vineri si sambata , respectiv 1 si 2 aprilie 2016 , intre orele 8-12 . Actele necesare pentru ridicarea biletului de tratament sunt:

-bilet de trimitere de la medicul de familie ( original si xerox)

-ultimul cupon de pensie

-cuantumul  necesar in vederea achitarii biletului de tratament

-cartea de identitate in original

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIRECTIA  ECONOMICA EVIDENTA CONTRIBUABILI

11 martie 2016

 

 

ANUNȚ

 

 

În atenția persoanelor care au statutul de refugiat politic grec repatriat și ale căror cereri pentru acordarea drepturilor de pensie comunitară depuse în baza prevederilor Regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 1408/71 (CEE), nr. 574/72 (CEE), respectiv nr. 883/2004 (CE) și nr. 987/2009 (CE), au fost respinse, în baza prevederilor Acordului încheiat între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene din 23 februarie 1996 și deciziile de respingere au rămas definitive (nefiind contestate în termenul legal de 45 respectiv 30 de zile de la data comunicării deciziei).

Având în vedere Hotărârea Curții de Justiției a Uniunii Europene, în cauzele conexate C-401/13 și C-432/13 Balazs și alții, persoanele menționate mai sus au posibilitatea de a solicita din nou, acordarea unor pensii comunitare în baza prevederilor Regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004 (CE) și nr. 987/2009 (CE) din partea României, drepturile de pensie acordându-se, dacă sunt îndeplinite prevederile legale în vigoare, începând de la data depunerii noii cereri de pensionare.

         Noile cereri pentru acordarea drepturilor de pensie comunitară pentru persoanele care au reședința/domiciliul în Grecia se vor depune la instituțiile de pensii competente elene.

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI

22 decembrie 2015

Casa  Judeteana  de  Pensii Cluj informeaza  ca in zilele de 24.12.2015 si 31.12.2015 nu se fac incasari si plati la caseria institutiei.

 

 

CONDUCEREA        INSTITUTIEI