Instrucțiuni pentru domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale

Instrucțiuni pentru domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale în aplicarea regulamentului nr. 1408/71 și 883/2004 şi regulamentului 574/72 și 987/2009

 

Capitolul 1 – dispoziții generale

Art. 1

Direcţia Generală Accidente de Muncă şi Boli Profesionale (DGAMBP) din cadrul Casei Naţionale de Pensii  Publice  (CNPP) este organismul de legătură între instituţiile competente, în domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

Art. 2

Pentru stabilirea drepturilor privind acordarea de prestaţii în natură sau bani, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, persoana îndreptăţită se adresează unei singure instituţii competente, conform legislaţiei aplicabile.

Art. 3

În caz de accident de muncă sau boală profesională, instituţiile competente utilizează următoarele formulare comunitare:

 1. a)     Formularul E 001, intitulat “Formular de comunicare între instituţii”
 2. b)    Formularul E 101, intitulat “Certificat privind legislaţia aplicabilă”, respectiv formularul portabil A1 – ,,Certificat privind legislația în materie de securitate socială care se aplică titularului ’’ eliberat pentru maxim 24 de luni.
 3. c)    Formularul E 107, intitulat “Cerere de atestat privind dreptul la prestaţiile în natură”
 4. d)     Formularul E 115, intitulat “Cerere de prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă”
 5. e)      Formularul E 116, intitulat “Raport medical privind incapacitatea de muncă”
 6. f)     Formularul E 117, intitulat “Acordarea de prestaţii în bani în caz de maternitate şi de incapacitate de muncă”
 7. g)     Formularul E 118, intitulat “Notificarea nerecunoaşterii sau a încheierii incapacităţii de muncă”
 8. h)       Formularul E 123, intitulat “Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură pentru asigurarea împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale”
 9. i)       Formularul E 125, intitulat “Extras individual privind cheltuielile efective”

Capitolul 2 – formularele comunitare utilizate pentru acordarea prestaţiilor în caz de accidente de muncă sau boli profesionale

Art. 4

Formularul E 107 – Cerere de atestat privind dreptul la prestaţiile în natură

(1)  Formularul E 107, intitulat “Cerere de atestat privind dreptul la prestaţiile în natură” este emis de către instituţia competentă din statul membru în care a avut loc accidentul de muncă/s-a manifestat boala profesională şi transmis către instituţia competentă din statul în care lucrătorul salariat/independent este asigurat.

(2)  La primirea acestui formular, casa teritorială de pensii (CTP) declanşează procedura de verificare a calităţii de asigurat a lucrătorului salariat/independent pentru accidente de muncă şi boli profesionale conform procedurilor aprobate prin Decizia  Președintelui CNPAS  nr.540/15.11.2007 cu modificările ulterioare.

Art. 5

Formularul E 115 – Cerere de prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă

Formularul E 115, intitulat “Cerere de prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă” este emis de către instituţia competentă căreia i-a fost adresată o cerere de acordare de prestaţii în bani ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională şi transmis către instituţia competentă din statul în care lucrătorul independent este asigurat.

Art. 6

Formularul E 116 – Raport medical privind incapacitatea de muncă

Formularul E 116, intitulat “Raport medical privind incapacitatea de muncă” este un raport medical simplificat, întocmit de medicul instituţiei competente din statul în care lucrătorul salariat/independent îşi desfăşoară activitatea şi transmis către instituţia competentă din statul în care lucrătorul salariat/independent este asigurat.

Art. 7

Formularul E 117 – Acordarea de prestaţii în bani în caz de maternitate şi de incapacitate de muncă

(1)  Formularul E 117, intitulat “Acordarea de prestaţii în bani în caz de maternitate şi de incapacitate de muncă” este emis de către instituţia competentă din statul în care lucrătorul independent este asigurat pentru a confirma acordarea prestaţiilor în bani.

(2)  Acest formular se eliberează ca urmare a primirii formularelor E 115 şi E 116. 

Art. 8

Formularul E 118 – Notificarea nerecunoaşterii sau a încheierii incapacităţii de muncă

(1)  Formularul E 118, intitulat “Notificarea nerecunoaşterii sau a încheierii incapacităţii de muncă” poate fi întocmit atât de către instituţia competentă din statul în care lucrătorul salariat/independent este asigurat (în caz de notificare a nerecunoaşterii incapacităţii de muncă), cât şi de instituţia competentă din statul în care lucrătorul salariat/independent îşi desfăşoară activitatea (în caz de notificare a încheierii incapacităţii de muncă).

(2)  În funcţie de instituţia care a luat iniţiativa întocmirii formularului E 118, acesta va fi transmis atât lucrătorului salariat/independent, cât şi celeilalte instituţii competente.

(3)  Decizia din formularul E 118 poate fi atacată în justiţie, specificându-se termenele şi căile de atac. Asiguratul care doreşte să conteste o decizie a instituţiei competente poate, ca în  termen de  60 zile  de la data de primire  a notificării acesteia să introducă o acţiune în justiţie.

Art. 9

Formularul E 123 – Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură pentru asigurarea împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale

(1)  Formularul E 123, intitulat “Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură pentru asigurarea împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale” este emis de către instituţia competentă din statul în care lucrătorul salariat/independent este asigurat.

(2)  Acest formular se eliberează ca urmare a primirii formularului E 107.

Art. 10

Formularul E 125 – Extras individual privind cheltuielile efective

Formularul E 125, intitulat “Extras individual privind cheltuielile efective” este întocmit de instituţia competentă care a acordat prestaţiile în caz de accident de muncă sau boală profesională şi transmis instituţiei competente din statul în care lucrătorul salariat/independent este asigurat, însoţit de facturile şi documente justificative (desfăşurătorul) cu cheltuielile efective.

Art. 11

Formularul E 001 – Formular de comunicare

(1) Formularul E 001 este utilizat în completarea altor formulare sau pentru orice schimb de informaţii care nu este prevăzut în alte formulare, nesubstituindu-se în nici un caz acestora.  

(2) Utilizarea formularului E 001 rămâne la iniţiativa instituţiei care doreşte să formuleze o cerere de informaţii şi/sau de formulare către instituţia unui alt stat membru.

(3) Acest formular nu este destinat unei situaţii parTiculare, ci serveşte doar în cazul în care nici un formular nu este adaptabil unei situaţii date.

Art. 12

Formularul E 101- Certificat privind legislaţia aplicabilă

    Formularul E 101 si formularul portabil A1 ,, Certificat privind legislația în materie de securitate sociala aplicabila titularului ” intitulat” Certificat privind legislaţia aplicabilă”, este utilizat atunci când angajatorul doreşte să detaşeze unul sau mai mulţi salariaţi pe teritoriul altui stat membru sau atunci când lucrătorul independent  doreşte să desfăşoare o activitate cu Caracter temporar pe teritoriul altui stat membru. Detaşarea se poate face pentru o perioadă de maxim 24 de luni .    Direcţia Comunicare şi Relaţii Internaţionale din cadrul CNPAS se ocupă de eliberarea acestui formular.

Art. 13 – nu mai este valabil

Art. 14

Prestaţii în natură

În caz de accident de muncă sau boală profesională confirmată, lucrătorul salariat român se adresează instituţiei competente din statul în care este detaşat, prezentând formularul E 101, care atestă calitatea sa de asigurat, formular portabil A1.

1)     Instituţia competentă din statul în care lucrătorul salariat român este detaşat  transmite către CNPAS – DGAMBP formularul E 107 în 2 exemplare.

2)     DGAMBP, în baza CNP al lucrătorului salariat român, solicită Direcţiei comunicare şi relaţii internaţionale o copie a formularului E 101 în vederea identificării angajatorului, formular portabil A1.

3)     CNPP – DGAMBP redirecţionează formularele E 107 şi copia formularului E 101  către CTP pe raza căruia îşi are sediul social angajatorul , formular portabil A1.

4)     CTP verifica calitatea de asigurat a lucrătorului salariat român.

Secţiunea A. Cazul accidentatului asigurat

5) CTP primeşte de la angajator/ITM, după caz,  FIAM şi PV.

6) CTP completează formularele E 107 partea B şi E 123 RO.

7) CTP transmite formularul E 123 RO şi un exemplar din formularul E 107 către CNPAS – DGAMBP.

8) CNPP – DGAMBP transmite formularele primite de la CTP, către instituţia competentă de la care a primit formularele E 107.

9) CNPP – DGAMBP primeşte de la instituţia competentă formularele E 116, E 118 şi E 125 însoţite de facturile aferente serviciilor medicale acordate asiguratului şi le direcţionează către CTP.

10) În cazul în care nu se primesc formularele E 116 şi E 118 înaintea sau simultan cu formularul E 125, CTP întocmeşte formularul E 001 prin care solicită transmiterea formularelor menţionate anterior instituţiei competente, prin CNPP – DGAMBP.

11) Formularele E 116, şi E 125 împreună cu facturile aferente serviciilor medicale acordate vor fi verificate de către medicul expert al CTP, care-şi va da acordul că prestaţiile sunt legate de accident de muncă/boală profesională confirmată întocmind un referat de avizare.

12) În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare medicul expert al CTP întocmeşte un formular E 001 pe care-l trimite instituţiei competente, prin intermediul CNPP – DGAMBP.

13) Formularul E 116 se primeşte ori de câte ori se prelungeşte perioada de incapacitate de muncă.

14) CTP efectuează plăţile către instituţia competentă conform documentelor mai sus prezentate.

15) Atunci când CTP primeşte formularul E 118 de notificare a încheierii perioadei de incapacitate de muncă, are obligaţia de a înştiinţa angajatorul despre încheierea acestei perioade.

16) În cazul primirii unui formular E 116 din care reiese că incapacitatea de muncă nu se datorează accidentului de muncă/bolii profesionale confirmate, CTP întocmeşte formularul E 118 RO (prin care notifică nerecunoaşterea incapacităţii de muncă) şi îl transmite către instituţia competentă, prin intermediul CNPP – DGAMBP.

Secţiunea B. Cazul lucrătorului salariat român neasigurat din următoarele motive:

 1. a) contractuale: (ex.: salariat cu contract pe perioadă determinată căruia i-a expirat contractul,  expirare perioada de detaşare, reziliere unilaterală a contractului de muncă în baza căruia a fost detaşat);
 2. b) accidentul nu are Caracter de muncă;
 3. c) formularul BP2 neînregistrat în baza de date,

CTP completează formularele E 107 partea B şi transmite la CNPP – DGAMBP un exemplar pentru înştiinţarea instituţiei competente.

Secţiunea C. Cazul boală profesională confirmată

17) CTP verifică în baza de date înregistrarea formularului BP2 pentru asiguratul respectiv.

18) Circuitul formularelor în vederea acordării prestaţiilor în natură în caz de boală profesională confirmată este acelaşi cu cel de la art. 13.

Art. 15

Prestaţii în bani

În baza FIAM/BP2 şi a formularelor E 107, E 116 şi E 118, CTP verifică deducerea indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă din contribuţia datorată de angajator pentru perioada respectivă.

Lucrător independent român care desfăşoară activităţi independente în alt stat membru din UE

Art. 16

1) Pentru a putea beneficia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale lucrătorul independent trebuie să deţină un contract individual de asigurare cu o vechime de minim 2 ani în activitatea pe care o va  desfăşura în alt stat membru.

2) Lucrătorul independent trebuie să prezinte la CTP

 1. a) copia contractului / contractelor din care să reiasă activitatea pe care o va desfăşura în statul de ocupare
 2. b) copie după autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii respective (conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale  care desfăşoară activităţi economice în mod independent)
 3. c) copia fişei de aptitudine (conform HG nr. 355/2007privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor) eliberată cu cel mult 30 zile înainte de solicitarea  formularului E 101.

3) De asemenea, lucrătorul independent trebuie să comunice la CTP un cont în lei    deschis la o bancă din România pentru plata indemnizaţiei de incapacitate de muncă.

4) Baza de calcul a indemnizaţiei de incapacitate de muncă este valoarea venitului asigurat prevăzut în contractul individual de asigurare.

Art. 17

Pentru lucrătorii independenţi, eliberarea formularului E 101  nu este condiţionată de asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Art. 18

1)     Accidentatul prezintă formularul E 101 instituţiei competente din statul în care îşi desfăşoară activitatea şi solicită întocmirea formularului E 107.

2)     Instituţia competentă din statul în care îşi desfăşoară activitatea accidentatul transmite către CNPP – DGAMBP formularul E 107 în 2 exemplare însoţit de FIAM sau alte documente care să ateste Caracterul de muncă al accidentului.

3) DGAMBP, în baza CNP al lucrătorului independent solicită Direcţiei comunicare şi relaţii internaţionale o copie a formularului E 101 , în vederea identificării domiciliului.

4) CNPP – DGAMBP transmite către CTP unde lucrătorul independent îşi are domiciliul documentele primite.

5) CTP verifică următoarele:

 1. a)     existenţa contractului individual de asigurare;
 2. b)    valabilitatea contractului individual de asigurare (plata la zi a contribuţiei);
 3. c)     dacă accidentul s-a produs în timpul desfăşurării activităţilor din contractele încheiate de accidentat în statul de ocupare pentru care este asigurat;
 4. d)    dacă activitatea pe care o executa în momentul producerii accidentului este cea pentru care a primit autorizaţia de desfăşurare a activităţii independente.

6) CTP completează în baza de date FIAM pe baza FIAM extern sau documentelor care atestă Caracterul de muncă al accidentului.

7) CTP transmite către CNPAS – DGAMBP un formular E 107 completat partea B şi formularul E 123 RO.

8) CNPP – DGAMBP transmite instituţiei competente din statul în care îşi desfăşoară activitatea lucrătorul independent un formular E 107 şi formularul E 123 RO.

9) CNPP – DGAMBP primeşte de la instituţia competentă din statul în care îşi desfăşoară activitatea lucrătorul independent formularele E 115, E 116, E 118, E 125 şi facturile aferente serviciilor medicale acordate.

10) CNPP – DGAMBP transmite către CTP formularele E 115, E 116, E 118, E 125 şi facturile aferente serviciilor medicale acordate.

11) Formularele E 115 şi E 116 se primesc ori de câte ori se prelungeşte perioada de incapacitate de muncă.

12) În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare CTP întocmeşte un formular E 001 pe care-l trimite instituţiei competente prin intermediul CNPP – DGAMBP.

13) În cazul primirii unui formular E 116 din care reiese că incapacitatea de muncă nu se     datorează accidentului de muncă, CTP întocmeşte formularul E 118 RO (prin care notifică nerecunoaşterea incapacităţii de muncă) şi îl transmite către instituţia competentă, prin intermediul CNPP – DGAMBP.

14) Formularele E 116, şi E 125 împreună cu facturile aferente serviciilor medicale acordate vor fi verificate de către medicul expert al CTP, care-şi va da acordul că prestaţiile sunt legate de accident întocmind un referat de avizare.

15) CTP efectuează plăţile către instituţia competentă conform documentelor mai sus prezentate.

16) CTP calculează şi virează în contul comunicat de asigurat indemnizaţia pentru incapacitate de muncă solicitată prin formularul E 115 şi transmite E 117 la CNPP – DGAMBP cu pct. 5.1. bifat (care menţionează că plata indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă se acordă prin grija noastră).

17) CNPP – DGAMBP transmite formularul E 117 instituţiei competente.

18) În cazul în care accidentatul nu este asigurat pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau accidentul nu are Caracter de muncă CTP completează formularul E 107 partea B şi transmite un exemplar la CNPP- DGAMBP.

19) CNPP – DGAMBP notifică instituţia competentă prin formularul E 107 că accidentatul nu este asigurat pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Art. 19

Circuitul formularelor în vederea acordării prestaţiilor în natură şi în bani în caz de boală profesională confirmată este acelaşi cu cel de la art.18

Lucrătorul salariat străin detaşat în România

Art. 20

Prestaţii în natură

1) CTP primeşte de la angajatorul la care s-a produs evenimentul FIAM-ul şi PV întocmit pentru lucrătorul salariat străin detaşat în România.

2)  CTP solicită de la angajator copia formularului E 101 , care atestă calitatea de asigurat a accidentatului.

3) CTP întocmeşte formularul E 107 RO, partea A în 2 exemplare şi îl transmite la CNPP – DGAMBP.

4) CNPP – DGAMBP transmite aceste formulare instituţiei competente din statul în care lucrătorul salariat străin este asigurat, în vederea eliberării către aceasta a formularului E 123.

Secţiunea A. Cazul accidentatului neasigurat (nu se întocmeşte formularul E 123)

1) CNPP – DGAMBP primeşte de la instituţia competentă 1 exemplar din formularul E 107 RO şi îl direcţionează către CTP.

2) CTP informează lucrătorul salariat accidentat despre acest lucru.

 Secţiunea B. Cazul accidentatului asigurat

 1. CNPP – DGAMBP primeşte de la instituţia competentă 1 exemplar din formularul E 107 RO şi formularul E 123 şi le transmite CTP.

2) medicul expert al CTP completează formularul  E 116 RO.

3) CTP transmite către CNPP – DGAMBP formularul  E 116 RO.

4) formularul E 116 RO se întocmeşte şi transmite în mod regulat, cu ocazia fiecărei prelungiri a perioadei de incapacitate de muncă şi ori de câte ori este solicitat.

5) la încheierea perioadei de incapacitate de muncă, CTP completează formularele E 118 RO şi E 125 RO (însoţite de facturile aferente prestaţiilor acordate) şi le transmite către CNPP – DGAMBP.

6) CNPP – DGAMBP transmite formularele primite către instituţia competentă, în vederea decontării costului prestaţiilor acordate.

Lucrător independent străin în România

Art. 21

Prestaţii în natură

Pentru lucrătorul independent străin în România CNPP – DGAMBP va utiliza acelaşi circuit al formularelor ca şi în cazul  lucrătorului salariat străin detaşat în România.  

Capitolul 3 – dispoziții finale

Art. 22

Pentru lucrătorii salariaţi/independenţi români detaşaţi/care desfăşoară activităţi independente într-un stat membru UE, CTP nu acceptă prestaţii în natură şi bani, fără existenţa FIAM, PV / BP2, după caz.

Art. 23

În cazul în care lucrătorul salariat/independent străin detaşat/care desfăşoară activităţi independente în România, solicită prestaţii în natură pentru boală profesională acestea se acordă urmând procedura de la art. 20.

Art. 24

Pentru lucrătorii salariaţi/independenţi străini detaşaţi/care desfăşoară activităţi independente în România, CNPP nu acordă prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă, în caz de accident de muncă/boală profesională.

Art. 25

        Decontările între instituţii se efectuează pentru fiecare semestru calendaristic, în cursul semestrului calendaristic următor.

Art. 26

Despăgubiri în caz de deces

Despăgubirile în caz de deces se acordă de către instituţia competentă din statul în care este asigurat lucrătorul salariat/independent, conform legislaţiei în vigoare.