Infracțiuni și contravenții

Încălcarea prevederilor legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii  publice atrage răspunderea materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Infracțiuni

Completarea formularelor tip privind contribuția de asigurări sociale de către funcționar cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stagiul de cotizare sau contribuția de asigurări sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurărilor sociale de stat constituie infracțiune de fals intelectual și se pedepsește potrivit prevederilor Codului penal.

Contravenții

Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

a) ne-depunerea la termen a declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat;

b) ne-depunerea la termen a declarației de asigurare;

c) nerespectarea cotelor de contribuție de asigurări sociale stabilite;

d) nerespectarea metodologiei de încadrare in condiții deosebite de muncă;

e) nerespectarea prevederilor privind baza de calcul a contribuției de asigurări sociale;

f) nerespectarea prevederilor privind majorările de întârziere la plata contribuției de asigurări sociale;

g) nerespectarea prevederilor privind obligația anunțării modificărilor survenite pentru acordarea pensiei;

h) neachitarea de către angajator a  ajutorului de deces  de instituția care efectuează plata acestuia;

i) calculul și plata eronată ale indemnizațiilor și ajutoarelor de asigurări sociale de către instituția care efectuează plata;

j) nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru plata contribuției de asigurări sociale;

k) neplata de către angajator, timp de 3 luni consecutiv, în condițiile legii, a contribuției de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat;

l) refuzul de a pune la dispoziția organelor de control ale CNPP, ale caselor teritoriale de pensii, precum și ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative și actele de evidentă necesare în vederea stabilirii obligațiilor de asigurări sociale, precum şi în vederea recuperării creanțelor prin executare silită;

m) nerespectarea prevederilor art. 161 alin. (1);

n) neplata, timp de 3 luni consecutiv, în condițiile legii, a contribuției de asigurări sociale datorate de asigurații prevazuți la art. 6 alin. (1) pct. IV;

o) fapta persoanei de a nu transmite, timp de 3 luni consecutiv, la casele teritoriale de pensii, respectiv la casele de pensii sectoriale declarația nominală de asigurare;

p) fapta persoanei de a nu vira, pentru o perioadă de 3 luni consecutiv, la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurat.

 

Contravențiile prevazute mai sus se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. b), c), f), g), i), m), n) şi o);

b) cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. a), d), e), h), j), l) şi p);

c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cea prevăzută la lit. k).

 

Dispozițiile legii nr. 263/2010, referitoare la obligațiile fata de bugetul asigurărilor sociale de stat, se completează cu prevederile legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

Prevederile  legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la obligațiile angajatorilor în ceea ce priveşte declararea, calcularea, retinerea şi plata contribuțiilor de asigurări sociale, precum şi sancțiunile corelative în cazul nerespectării acestora se aplică în mod corespunzător şi plătitorilor de venit în sensul Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 82/2010 care a modificat Ordonanța de urgență nr. 58/2010.