Cotele de contribuții de asigurări sociale

Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Contractul de asigurare  socială este facultativ si se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei interesate ori, după caz, a tutorelui, curatorului sau mandatarului.

Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării la asigurător.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială, la care se datorează contribuția de asigurări sociale, este stabilit de persoana interesată, cu respectarea prevederilor legale.

Venitul asigurat poate fi modificat din inițiativa asiguratului, în condițiile legii, prin încheierea unui act adițional la contractul de asigurare socială.

Actul adițional la contractul de asigurare socială produce efecte pentru viitor cel mai devreme de la data înregistrării acestuia la asigurător şi are același regim juridic ca şi contractul de asigurare socială.

În situația nerespectării termenului de plată a contribuției, prevăzut de prevederile legale in vigoare , în cursul derulării contractului de asigurare socială, se calculează dobânzi şi penalități de întârziere aferente.

Contractul de asigurare socială poate fi reziliat:

  • la inițiativa oricăreia dintre parți, conform clauzelor prevăzute în contract.

În cazul rezilierii, contribuțiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie,

  •    la data decesului asiguratului,
  •    pentru neplata contribuției de asigurări sociale pe o perioada de cel mult 6 luni