Atribuții

 • Înregistrează și asigură evidența contribuabililor, în condițiile legii;
 • Încheie contracte de asigurare socială, potrivit legii;
 • Asigură evidența asiguraților și a contribuțiilor de asigurări sociale, conform legii;
 • Organizează activitatea privind stabilirea și plata contribuțiilor pentru fondurile de pensii administrate privat;
 • Calculează, reține și virează contribuția de asigurări sociale de sănătate și impozitul asupra pensiilor, în condițiile legii;
 • Certifică stagiul de cotizare și punctajul asiguratului, în condițiile legii;
 • Stabilesc cuantumul drepturilor de asigurări sociale individuale și efectuează plata acestora, potrivit legii;
 • Stabilesc și plătesc pensii de serviciu, indemnizații și alte drepturi prevazute de legi speciale, finanțate de la bugetul de stat, în condițiile legii;
 • Gestionează baza de date a pensionarilor sistemului public de pensii și a beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi speciale;
 • Urmăresc periodic compatibilitatea dintre diferite tipuri de pensii sau prestații, precum și dintre acestea și salariu;
 • Emit decizii de recuperare a drepturilor bănești încasate necuvenit și urmăresc recuperarea acestora, în conditiile legii;
 • Colectează și virează contribuțiile de asigurări sociale pentru asigurații individuali, potrivit legii, fiind abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asiguratorii și să efectueze procedura de executare silită, prin organe proprii;
 • Prezintă propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și, după caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;
 • Asigura execuția bugetară în profil teritorial și organizează contabilitatea acestora;
 • Realizează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă;
 • Distribuie persoanelor îndreptățite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
 • Soluționează  sesizări și reclamații, potrivit competențelor legale;
 • Organizează și desfășoară activitatea de pregătire și perfecționare profesională a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate în conformitate cu legislația în vigoare și a bugetelor alocate;
 • Asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, potrivit legii;
 • Asigură comunicarea cu asigurații, contribuabilii și beneficiarii sistemului public de pensii, inclusiv  cei care fac obiectul legilor cu Caracter special, cu reprezentanții organizațiilor de pensionari, sindicate, patronate, cu reprezentanții altor autorități sau instituții, precum cu reprezentații mass-media;
 • Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activității caselor locale de pensii;
 • Întocmesc și înaintează CNPP, potrivit legislației în vigoare, contul de contul de execuție al bugetului asigurărilor sociale de stat în profil teritorial, precum și al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizați;
 • Îndeplinesc atribuții referitoare la sistemul pensiilor administrate privat, potrivit legislației în vigoare și conform competențelor stabilite de președintele CNPP;
 • Îndeplinesc atribuții referitoare la aplicarea regulamentelor comunitare sau a altor instrumente juridice internaționale, potrivit legii;
 • Asigură exportul în străinătate al prestațiilor stabilite potrivit reglementarilor legale în domeniu și a convențiilor în vigoare;
 • Realizează activitățile ce decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene, în domeniu specific de activitate;
 • Asigură confidențialitatea și securitatea bazelor de date proprii;
 • Îndeplinesc la nivel teritorial, atribuțiile prevazute de lege privind sistemul asigurărilor pentru accidente de munca și boli profesionale;
 • Organizează și asigură evidența la nivel teritorial a tuturor persoanelor juridice și fizice asigurate pentru accidente de munca și boli profesionale;
 • Gestionează baza de date privind asigurații pentru accidente de munca și boli profesionale și asigură Caracterul confidențial al acesteia;
 • Constată cazurile asigurate, stabilește drepturile de asigurare și controlează modul de acordare a drepturilor de asigurare, ca urmare a accidentelor de munca și bolilor profesionale;
 • Organizează și păstrează evidența accidentelor de munca și a bolilor profesionale;
 • Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu își duc la indeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de munca și boli profesionale, prin personalul abilitat în acest scop de CNPP;
 • Organizează activitatea de securitate, sănătate și sănătate în muncă;
 • Organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;
 • Îndeplinesc orice alte atribuții prevazute de lege, de statutul CNPP, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările și completările ulterioare, ori stabilite de președintele CNPP, potrivit legii.