Atribuții

 • Asigură funcționarea subsistemului informatic și respectarea standardelor de exploatare stabilite de casa teritorială de pensii;
 • Asigură efectuarea lunara a copiilor de siguranță pentru datele gestionate;
 • Întocmește, actualizează și administrează registrul angajatorilor la nivel zonal, conform metodologiei stabilite de CNPP;
 • Asigură, la nivel zonal, evidenta lunara pentru asigurații care încheie declarații de asigurare/contracte de asigurare;
 • Înregistrează actele adiționale la contractele de asigurare sau formularele – tip de retragere a declarațiilor de asigurare;
 • Asigura rezilierea contractelor de asigurare, în cazul în care obligațiile ce decurg din calitatea de asigurat nu sunt îndeplinite;
 • Înregistrează zilnic plățile efectuate de asigurații pe baza de declarație/contract de asigurare;
 • Stabilește debitele provenite din ne încasarea obligațiilor, conform dispozițiilor legale;
 • Urmărește încasarea contribuțiilor datorate de asigurați, conform dispozițiilor legale;
 • Calculează majorările și penalitățile de întârziere pentru asigurații cu declarație/contract de asigurare;
 • Verifică corectitudinea completării, pe suport magnetic, a declarațiilor privind evidenta nominală a asiguraților și a obligatoriilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, depuse de angajatori;
 • Asigură lunar, înregistrarea datelor din declarațiile privind evidența nominală a asiguraților și a obligatoriilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, depuse de angajatori;
 • Solicită angajatorilor rectificarea declarației privind evidenta nominala a asiguraților și a obligatoriilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, în cazul în care aceasta este incompletă sau eronat întocmită;
 • Colaborează la recuperarea datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat;
 • Întocmește, potrivit competentelor sale, situații, informări, referate și rapoarte privind activitățile desfășurate;
 • Verifica îndeplinirea condițiilor prevazute de lege pentru înscrierea la pensie;
 • Colaborează la stabilirea stagiului de cotizare și a contribuției depuse;
 • Calculează punctajul realizat, dreptul de pensie și emite decizia de înscriere la pensie sau de respingere a cererii, după caz;
 • Verifica corectitudinea datelor înscrise pe documentele care însoțesc decizia de înscriere la pensie;
 • Verifică dosarele de pensii în cazul reclamațiilor și întocmește documentația de soluționare;
 • Verifică și testează programele informatice utilizate în stabilirea sau modificarea dreptului de pensii;
 • Stabilește drepturile cuvenite pe baza legilor speciale;
 • Colaborează cu comisiile pentru acordarea de indemnizații în baza unor legi speciale;
 • Întocmește evidența necesară punerii în plată a drepturilor de asigurări sociale și a drepturilor prevazute de legi speciale;
 • Întocmește fișele de evidenta a drepturilor de asigurări sociale și a drepturilor prevazute de legi speciale și operează orice modificare în cuantumul drepturilor, datele de identificare a beneficiarilor și modalitatea de plată;
 • Ține evidența cererilor pensionarilor care solicita plata drepturilor prin conturi curente sau conturi de card;
 • Organizează evidenta taloanelor de pensie restituite lunar de poștă;
 • Colaborează la fundamentarea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului de stat, precum și pentru întocmirea contului de execuție și  bilanțului;
 • Gestionează baza de date a pensionarilor sistemului public de pensii și a beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi speciale;
 • Întocmește situația privind plățile efectuate pentru drepturile de pensie, taxele postale și foloasele necuvenite în cazul debitelor constatate;
 • Stabilește și plătește ajutoarele de deces pentru pensionari și pentru membrii de familie aflați în întreținerea acestora;
 • Întocmește listele cu sumele necesare achitării drepturilor de pensii și a celor similare acestora;
 • Verifică corectitudinea datelor preluate și aplică viză de control financiar preventiv, în vederea punerii în plată;
 • Asigura activitatea de protecție a muncii precum și de prevenire și stingere a incendiilor;
 • Asigură și răspunde de păstrarea și arhivarea documentelor, potrivit normelor în vigoare;
 • Asigură recepția cantitativa și calitativă, precum și evidența consumurilor pe categorii;
 • Întocmește și transmite organelor în drept, la termenele stabilite, raportările statistice din activitățile desfășurate;
 • Îndeplinește atribuțiile stabilite de dispozițiile legale în vigoare în domeniul gestionarii bunurilor și valorilor;
 • Îndeplinește alte atribuții prevazute de dispozițiile legale în vigoare sau stabilite de directorul executiv, din domeniul sau de activitate.