Alte drepturi de asigurări sociale

Ajutorul de deces în cazul decesului  pensionarului

Beneficiari 

1. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi:
– soțul supraviețuitor
– copilul
– părintele
– tutorele
– curatorul
– moștenitorul (în condițiile dreptului comun)
– altă persoana în lipsa celor prevăzuți mai sus care face dovada suportării cheltuielilor ocazionate de deces.

Cuantumul ajutorului de deces este stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.Pentru anul 2022 acesta este de 6095 lei.

2. Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreținerea sa și care nu are un drept propriu de asigurări sociale. Se consideră membru de familie:
– soțul;
– copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani, sau dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârsta, dacă și-au pierdut capacitatea de munca înaintea vârstelor menționate;
– părinții și bunicii oricăruia dintre soți.
Dovada că membrul de familie s-a aflat în întreținerea asiguratului sau a pensionarului se face prin declarație pe proprie răspundere.
Cuantumul ajutorului de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și este stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru anul 2022 acesta este de 3048lei.

 

Modul de suportare a ajutorului de deces

Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă la cerere, pe baza certificatului de deces.
După achitare, plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligația de a înscrie pe verso-ul originalului certificatului de deces mențiunea „ACHITAT”, data, semnătura și stampila.

 

Acte necesare pentru ajutorul de deces 

 • Cerere tip Anexa nr. 11
 • Declarație tip pentru ne-ridicarea pensiei pe luna următoare decesului.
 • Cupon pensie (decedat)
 •  Certificat de deces (original și copie) , obligatoriu a fi prezentat  si in original pentru a fi mentionat pe verso  acordarea ajutorului de deces.
 • Carte de identitate solicitant (original și copie)
 • Acte de stare civilă ale solicitantului:

  • certificat de naștere – original și copie;
  • certificat de căsătorie – original și copie – dacă este cazul;
  • orice alt document doveditor schimbului de nume, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (soț supraviețuitor, fiu, fiica, părinte);
 • Factura şi chitanța/bon fiscal în original de la cheltuielile ocazionate de deces (factura și chitanța de la sicriu sau incinerare)
 • Certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicapat sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil și data ivirii acesteia
 • Extras de cont bancar al solicitantului

 

Ajutorul de deces în cazul decesului  asiguratului

În Monitorul Oficial al României, nr. 1010 din 20.12.2017, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 103 prin care se aduc modificări și completări la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv la legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Începând cu data de 01.01.2018data intrării în vigoare a noilor modificări legislative, ajutorul de deces se va achita de casele teritoriale de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II și IV și alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia, în termen  ( in perioada starii de urgenta/alerta  ajutorul de deces se acorda in cont bancar sau mandat postal).

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II și IV și alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia, se înregistrează la casa județeană de pensii Cluj – ghișeul nr. 4 – asigurați, respectiv la ghișeele caselor locale de pensii Dej sau Turda, iar actele necesare sunt următoarele:

 • Cerere tip Anexa nr. 11 (se poate descărca de pe site-ul instituției noastre de la secțiunea formulare sau se primește spre completare la ghișeu);
 • Certificat de deces (original și copie);
 • Certificat de naștere solicitant (original și copie);
 • Certificat de căsătorie solicitant (original și copie) – dacă este cazul;
 • Alte acte de stare civila pentru continuitatea numelui ( dacă este cazul) , ex: sentință de divorț ,certificat deces, etc.
 • Carte de identitate solicitant (original și copie);
 • Factura şi chitanța în original de la cheltuielile ocazionate de deces (în special factura și chitanța de la sicriu);
 • Extras de cont bancar al solicitantului.

 

Ajutorul de deces se acordă persoanei care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.