Pensie anticipată partială

Asigurații care au realizat stagiile complete de cotizare, precum și cei care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani pot solicita pensie anticipată parțială cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parțiale nu se au în vedere perioadele asimilate (a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora și/sau a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat), precum și perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.

Cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limita de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia conform art. 65 alin. 1 pct. 4 din legea nr. 263/2010,  pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condițiilor pentru obținerea pensiei limita de vârstă.

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, la împlinirea vârstelor de pensionare prevăzute de prezenta lege pensia anticipată parțială devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

Acte necesare
– cerere tip pentru înscrierea la pensie pentru limita de vârstă (anexa nr. 6) ,( se poate descarca de la secțiunea Formulare sau se primește la depunerea dosarului)
– carnetul de muncă (original );
– act de identitate (original )
– acte de stare civilă (original )
– alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă;
– livretul militar (original);
– diplomă de studii (original ) și foaia matricolă (original ) sau adeverință (original)   din care să rezulte durata normală și perioada anilor de studii absolvite la zi, precum și certificarea absolvirii acestora ( dacă este cazul);
– pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituții de învățământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoașterii acestora de către statul român;
– adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
– adeverință privind conditiile de munca speciale și/sau deosebite (dacă înregistrarea nu se regăsește în carnetul de muncă sau înregistrarea este incompletă);
– adeverință cu cuantum șomaj și dispoziție încetare șomaj (dacă a beneficiat de ajutor de șomaj după data de 01.04.2001);

-adeverință de la angajatorul la care își desfășoară activitatea solicitantul din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului (adresa, e-mail, nr.telefon, fax, etc.). Dacă solicitantul își desfăsoară concomitent activitatea la mai mulți angajatori se vor depune adeverințe de la fiecare angajator în parte;

– procură specială pentru mandatar (dacă este cazul) și actul de identitate al mandatarului-(original);
– acte pentru dovedirea calității de beneficiar al decretului lege nr. 118/1990, legii nr. 42/1990 etc. (dacă este cazul);
– alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie (dacă este cazul).
Cererea de pensionare împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege se depune la Casa de Pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului, începând cu data îndeplinirii condițiilor de pensionare, prevăzute de lege.