Pensie de invaliditate

Au dreptul la pensie de invaliditate asigurații care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:

 • accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
 • neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
 • bolilor obișnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

Beneficiază de pensie de invaliditate, în conditiile și asigurații care satisfac obligații militare.

Au dreptul la pensie de invaliditate, și elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă datorită accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale.

Persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și marii mutilați, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinși într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din aceasta cauză, au dreptul și la pensie de invaliditate, indiferent de vechimea în munca, pe timpul cât durează invaliditatea, stabilită în aceleași condiții în care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de munca.

În raport cu cerințele locului de munca și cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea este:

 • de gradul I, Caracterizata prin pierderea totală a capacității de muncă, a capacității de autoservire, de auto conducție sau de orientare spațială, invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;
 • de gradul II, Caracterizata prin pierderea totală a capacității de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se auto-conduce și de a se orienta spațial, fără ajutorul altei persoane;
 • de gradul III, Caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, invalidul putând să presteze o activitate profesională.

Criteriile si normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II si III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale împreună cu Ministerul Sănătății, la propunerea CNPP.

Încadrarea sau reîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul specializat în expertiză medicală ți recuperarea capacității de muncă. Împotriva deciziei emise se poate face contestație la Comisiile Medicale de Contestații, în termen de 30 de zile de la comunicare.

DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 680 din 26 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2012, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 263/2010

În cazul în care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale, a tuberculozei, neoplaziilor, SIDA, precum şi în situaţia în care invaliditatea s-a ivit în timpul şi din cauza îndeplinirii obligațiilor militare asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare.

La stabilirea pensiei de invaliditate asiguraților li se acorda un stagiu potențial, determinat ca diferența între stagiul complet de cotizare și stagiul de cotizare realizat efectiv până la data încadrării într-un grad de invaliditate.

Pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizație pentru însoțitor, în cuantum fix. Indemnizația pentru însoţitor este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit art. 80.

Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale, în funcție de afecțiune, la intervale de 1 an și 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medical expert al asigurărilor sociale.

După fiecare revizuire medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul Casei teritoriale de pensii emite o nouă decizie prin care se stabilește, după caz:

 • menținerea în acelasi grad de invaliditate;
 • încadrarea in alt grad de invaliditate;
 • încetarea calității de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobândirii capacității de muncă.

Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia de revizuire medicală.

Ne prezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevazută revizuirea medicală.

Revizuirea medicală se poate efectua și la cererea pensionarilor, dacă starea sănătății lor s-a îmbunătățit sau, după caz, s-a agravat.

Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:

 • prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
 • au împlinit vârstele prevăzute de prezenta lege pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă;
 • au vârsta mai mică cu până la 5 ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare, conform legii nr. 263/2010.

La data împlinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă acordându-se din oficiu cuantumul cel mai avantajos. Indemnizația pentru însoțitor se menține si pe durata acordării pensiei pentru limita de vârstă.

Acte necesare pentru dosarul medical
– adresă de înaintare de la locul de muncă sau de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă sau după caz, cerere
– extras de pe carnetul de munca sau după caz, copie după carnetul de muncă
– bilete de ieșire din spital originale
– documentarul de expertiză și recuperare a capacității de muncă
Acte necesare pentru dosarul de pensie
-cerere tip pentru înscrierea la pensie de invaliditate (anexa nr. 7); ( se poate descărca de la secțiunea Formulare sau se primește la depunerea dosarului)

– decizie de încadrare în grad de invaliditate (original);

– carnetul de muncă (original);
– act de identitate (original);

– acte de stare civilă (original);

– alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate; livretul militar (original);
– diplomă de studii (original) și foaia matricolă (original) sau adeverință (original) din care să rezulte durata normală și perioadă anilor de studii absolvite la zi, precum și certificarea absolvirii acestora;
– pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituții de învățământ universitar în străinatate este necesară dovada recunoașterii acestora de către statul român;
– adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
– adeverință privind condițiile de munca speciale și/sau deosebite;
– adeverință cu cuantum somaj și dispozitie încetare somaj (daca a beneficiat de ajutor de șomaj după data de 01.04.2001)

-adeverință de la angajatorul la care își desfășoară activitatea solicitantul din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului (adresa, e-mail, nr.telefon, fax, etc.). Dacă solicitantul își desfăsoară concomitent activitatea la mai mulți angajatori se vor depune adeverințe de la fiecare angajator în parte

– procură specială pentru mandatar (unde este cazul)-original;

-extras de cont bancar dacă se dorește virarea pensiei în cont

 Pentru cei care provin din activitate: adeverință din care să rezulte data încetarii plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă / copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz ,decizia de desfacere a contractului de muncă sau adeverința din care sa rezulte data încetării calității de asigurat în original 

 

 

Cererea de pensionare împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege se depune la Casa de Pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului, în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate pentru cei care provin din activitate, iar pentru cei care nu provin din activitate dosarul se  depune la data emiterii deciziei de încadrare în grad de invaliditate.