Pensie de urmaș

Au dreptul la pensie de urmaș copiii și soțul supraviețuitor, dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

Copiii au dreptul la pensie de urmaș:

a) până la vârsta de 16 ani;

b) dacă își continua studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;

c) pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevazute la lit. a) sau b).

Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 1 an.

Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârsta și de durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau tuberculozei și dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut pe economie.

Soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile prevăzute mai sus beneficiază de pensie de urmaș pe o perioada de 6 luni de la data decesului, dacă în aceasta perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut pe economie.

Soțul supraviețuitor care are în îngrijire la data decesului susținătorului unul sau mai multi copii în vârstă de pana la 7 ani beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut pe economie.

Pensia de urmaș se calculează, după caz, din:

a) pensia pentru limită de vârstă aflata în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, susținătorul decedat;

b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă și era în plată cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipată, pensie anticipată parțială sau ar fi avut dreptul, în condițiile legii, la una dintre aceste categorii de pensie;

Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de Susținător, în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel:

  • pentru un singur urmaș – 50%;
  • pentru 2 urmași – 75%;
  • pentru 3 sau mai multi urmași – 100%.

Cuantumul pensiei de urmaș, în cazul orfanilor de ambii părinți, reprezinta însumarea drepturilor de urmaș, calculate după fiecare părinte.

În cazul modificării numărului de urmași, pensia se recalculează.

Soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie și îndeplinește condițiile prevazute de lege pentru obținerea pensiei de urmaș după soțul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.

Acte necesare (susținătorul decedat – avea calitatea de asigurat sau nu provenea din muncă):
– cerere tip pentru înscrierea la pensie de urmaș (anexa nr. 8); ( se poate descărca de la secțiunea  Formulare sau se primește spre completare la  depunerea dosarului);

– declarație tip (pensie de urmaș);

– carnetul de muncă (original) – susținător decedat;
– act de identitate (original) – solicitant/solicitanți , mandatar, curator, tutore;

– acte de stare civilă: certificat de naștere, căsătorie, deces (original) – solicitant, respectiv susținător decedat;

– alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate; livretul militar (original);
– diplomă de studii (original) pentru facultate/curs de zi și foaia matricolă (original) sau adeverință (original)  din care sa rezulte durata normală și perioada anilor de studii absolviți la zi, precum și certificarea absolvirii acestora (dacă este cazul);
– pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituții de învățământ universitar în strainatate este necesară dovada recunoașterii acestora de catre statul român;
– adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (pentru perioada lucrată până la 01.04.2001);
– adeverință privind condițiile de munca speciale și/sau deosebite ( dacă inregistrarea nu se regăsește în carnetul de muncă sau înregistrarea este incompletă);
– adeverință cu cuantum șomaj și dispoziție încetare șomaj (dacă a beneficiat de ajutor de șomaj după data de 01.04.2001);

-adeverință de la fiecare angajator în parte din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului (adresa, e-mail, nr.telefon, fax, etc.);

– procură specială pentru mandatar (unde este cazul)-original;
– actul constatator al decesului;
– certificatele de naștere ale copiilor și copiile după actele de identitate (original);

– adeverință de la scoală (în cazul copiilor care au peste 16 ani)*-original;

– act de tutela sau curator (dacă este cazul);

-extras de cont bancar al solicitantului,  dacă se dorește virarea pensiei în cont.

* adeverința se va prezenta și la începutul fiecărui an școlar/universitar

Cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege se depune la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului, în termen de 30 de zile de la data decesului.

 

Acte necesare (susținătorul decedat – pensionar):
– cerere tip pentru înscrierea la pensie de urmaș (anexa nr. 8);

– declarație tip (pensie de urmaș);

– act de identitate (original) – solicitant

– acte de stare civila: certificat de naștere, căsătorie (original ) – solicitant;

– certificat de deces (original);

– procură specială pentru mandatar (unde este cazul)-original;
– certificatele de naștere ale copiilor și copiile după actele de identitate (original );

– adeverință de la școală (în cazul copiilor care au peste 16 ani)* -original;

– act de tutelă sau curator (dacă este cazul);

-extrasul de cont bancar al solicitantului, dacă se dorește virarea pensiei în cont.

* adeverința se va prezenta și la începutul fiecărui an școlar/universitar