Precizări privind ajutorul financiar pentru anul 2023

Ajutorul financiar reglementat prin O.U.G. nr.168/2022 se acordă pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul în România și ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei. 

Ajutorul financiar se acordă diferențiat, astfel:

  • 1.000 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
  • 800 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 1.501 lei și  2.000 lei;
  • 600 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 2.001 lei și 3.000 lei.

Ajutorul financiar se plătește în două tranșe egale, în lunile ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, astfel:

  • în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;
  •  în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și  2.000 lei, inclusiv;
  • în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și  3.000 lei, inclusiv.

Persoanele care au locul de ședere/reședință obișnuită în străinătate nu beneficiază de ajutorul financiar.

Categoriile de venituri care se au în vedere la acordarea ajutorului financiar sunt următoarele:

a) veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;

b) veniturile din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;

c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu următoarele excepții:

       – indemnizațiile acordate în temeiul art.4 alin.(2) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv soțului supraviețuitor al eroului martir, părintelui eroului martir, copilul eroului martir;

     –  indemnizațiile acordate în temeiul art.18 alin.(1) lit.c) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv soțului supraviețuitor, copiilor și părinților celui decedat în urma revoluției muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987;

       – indemnizațiile, indemnizația de gratitudine și sporul de participare la război acordate în temeiul Legii nr.49/1991, cu modificările și completările ulterioare, invalizilor de război, veteranilor de război, văduvelor de război, pensionarilor I.O.V.R. accidentați de război în afara serviciului ordonat.

!!! Precizăm faptul că drepturile prevăzute la art.11 din Legea nr.44/1994, cu modificările și completările ulterioare, respectiv indemnizația cuvenită soțului supraviețuitor al veteranului de război (văduva veteranului de război)   se va lua în calcul la verificarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea ajutorului financiar.

d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  6/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

e) venituri din salarii şi asimilate salariilor, la nivelul lunii octombrie 2022, respectiv iulie 2023.

Ajutorul financiar se acordă în situaţia în care veniturile cumulate prevăzute şi realizate de aceeaşi persoană sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, 2.000 lei şi, respectiv, 3.000 lei.

Ajutorul financiar se plătește, din oficiu, în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale.

De reținut:

    •  În  cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaș și/sau beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte;
    •   Ajutorul financiar se acordă integral, chiar dacă veniturile plătite în lunile ianuarie, respectiv octombrie 2023 sunt aferente unei fracțiuni de lună;
    •  La stabilirea plafonului nu se au în vedere eventualele sume reprezentând drepturi restante aferente unor perioade anterioare lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
    •  Ajutorul financiar se acordă doar persoanelor îndreptățite și care au domiciliul în România (persoanele care au locul de şedere/ reşedinţă obişnuintă în străinătate nu beneficiază de ajutorul financiar);
   •  Ajutorul financiar se suportă din bugetul de stat;
   •  Ajutorul financiar se recuperează în cazul în care drepturile de pensie urmau să fie suspendate/ încetate în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023 şi ulterior se constată că au fost acordate necuvenit;
    • Ajutorul financiar nu se recuperează în situaţia drepturilor de pensie care vor fi revizuite/recalculate prin decizii administrative emise ulterior lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, în urma cărora se modifică cuantumul pensiei aferent lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
    • Ajutorul financiar nu este supus executării silite prin poprire. 

  CONDUCEREA CJP Cluj