Alte drepturi de asigurari sociale

AJUTORUL DE DECES

 

BENEFICIARI

 

1. In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi:
– sotul supravietuitor
– copilul
– parintele
– tutorele
– curatorul
– mostenitorul (in conditiile dreptului comun)
– alta persoana in lipsa celor prevazuti mai sus care face dovada suportarii cheltuielilor ocazionate de deces.

Cuantumul ajutorului de deces este stabilit prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Pentru anul 2011 ajutorul de deces este de . 2022 lei

2. Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie aflat in intretinerea sa si care nu are un drept propriu de asigurari sociale. Se considera membru de familie:
– sotul
– copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in virsta de pina la 18 ani, sau daca-si continua studiile, pina la terminarea acestora, fara a depasi virsta de 26 ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de virsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea virstelor mentionate
– parintii si bunicii oricaruia dintre soti.
Dovada ca membrul de familie s-a aflat in intretinerea asiguratului sau a pensionarului se face prin declaratie pe proprie raspundere.
Cuantumul ajutorului de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul prevazut in cazul decesului asiguratului sau pensionarului si este stabilit prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Pentru anul 2011 acesta este de 1011 lei.

 

 

MODUL DE SUPORTARE A AJUTORULUI DE DECES

 

Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acorda la cerere, pe baza certificatului de deces.
Ajutorul de deces se achita de:
– angajator, in cazul asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia
– institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor sociale de somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia
– Casa Judeteana de Pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie de asigurare sociala sau cu contract de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora.
Dupa achitare , platitorul de drepturi de asigurari sociale are obligatia de a inscrie pe verso-ul originalului certificatului de deces mentiunea „ACHITAT”, data, semnatura si stampila.

 

ACTE NECESARE PENTRU AJUTOR DE DECES

 

 

– cerere tip pentru acordarea drepturilor de asigurare sociala (anexa nr.11)

– declaratie tip

– certificatul de deces – in original si copie
– actul de identitate al solicitantului -in original si copi
– acte de stare civila ale solicitantului- in original si copie

-cupon /cupoane de pensie /indemnizatii a persoanei decedate

-acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator in original si copie

– acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces in original
– certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicapat sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia