Alte drepturi de asigurari sociale

AJUTORUL DE DECES in cazul decesului  pensionarului

 

BENEFICIARI

 

1. In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi:
– sotul supravietuitor
– copilul
– parintele
– tutorele
– curatorul
– mostenitorul (in conditiile dreptului comun)
– alta persoana in lipsa celor prevazuti mai sus care face dovada suportarii cheltuielilor ocazionate de deces.

 

Cuantumul ajutorului de deces este stabilit prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

2. Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie aflat in intretinerea sa si care nu are un drept propriu de asigurari sociale. Se considera membru de familie:
– sotul
– copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in virsta de pina la 18 ani, sau daca-si continua studiile, pina la terminarea acestora, fara a depasi virsta de 26 ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de virsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea virstelor mentionate
– parintii si bunicii oricaruia dintre soti.
Dovada ca membrul de familie s-a aflat in intretinerea asiguratului sau a pensionarului se face prin declaratie pe proprie raspundere.
Cuantumul ajutorului de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul prevazut in cazul decesului asiguratului sau pensionarului si este stabilit prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Pentru anul 2018 acesta este de 2081 lei.

 

 

MODUL DE SUPORTARE A AJUTORULUI DE DECES

 

Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acorda la cerere, pe baza certificatului de deces.
Dupa achitare , platitorul de drepturi de asigurari sociale are obligatia de a inscrie pe verso-ul originalului certificatului de deces mentiunea „ACHITAT”, data, semnatura si stampila.

 

ACTE NECESARE PENTRU AJUTOR DE DECES

 

 • Cerere tip Anexa 11
 • Declaraţie tip pentru neridicarea pensiei pe luna următoare decesului.
 • Cupon pensie (decedat)
 •  Certificat de deces(original+copie )
 • Carte de identitate solicitant(original+copie)
 • Acte de stare civilă ale solicitantului (certificat de naștere-original și copie; certificat de căsătorie-original și copie-dacă este cazul; orice alt document doveditor schimbului de nume), din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (soț supraviețuitor, fiu, fiica, părinte)
 • Factura şi chitanţa/bon fiscal în original de la cheltuielile ocazionate de deces (factura și chitanța de la sicriu sau incinerare)
 • certificatul de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicapat sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil și data ivirii acesteia
 • extras de cont bancar al solicitantului

 

 

AJUTORUL DE DECES în cazul decesului  asiguratului

 

În Monitorul Oficial al României, nr. 1010 din 20.12.2017, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 103 prin care se aduc modificări și completări la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv la Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Începând cu data de 01.01.2018data intrării în vigoare a noilor modificări legislative, ajutorul de deces se va achita de casele teritoriale de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art.6 alin.(1) pct.I, II și IV și alin.(2), respectiv al unui membru de familie al acestuia, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art.6 alin.(1) pct.I, II și IV și alin.(2), respectiv al unui membru de familie al acestuia,  se înregistrează la Casa Județeană de Pensii Cluj – ghișeul nr.4 asigurați, respectiv la ghișeele Caselor Locale de Pensii Dej sau Turda, iar actele necesare sunt următoarele:

 1. Cerere tip Anexa 11 (se poate descărca de pe site-ul instituției noastre de la secțiunea formulare sau se primește spre completare la ghișeu);
 2. Certificat de deces(original+copie );
 3. Certificat de naştere solicitant(original+copie);
 4. Certificat de căsătorie solicitant(original+copie)-dacă este cazul; Alte acte de stare civila pentru continuitatea numelui ( daca este cazul) , ex: sentinta de divort ,certificat deces, etc.
 5. Carte de identitate solicitant(original+copie);
 6. Factura şi chitanţa în original de la cheltuielile ocazionate de deces  ( in special factura si chitanta de la sicriu);
 7. Extras de cont bancar al solicitantului.

 

Ajutorul de deces se acordă persoanei care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.