Stabilirea și plata pensiilor

Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptățite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura specială, a tutorelui sau a curatorului acesteia.

Cererea de pensionare împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege se depune la Casa de Pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului, începând cu data îndeplinirii condițiilor de pensionare, prevăzute de lege.

Drepturile de pensie pentru limită de vârstă se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a Casei teritoriale de pensii.

Drepturile de pensie anticipată sau de pensie anticipată parțială se cuvin şi se plătesc:

 • de la data acordării drepturilor, dar nu înainte de data încetării calității de asigurat.

Persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare nu mai pot solicita înscrierea la pensia de invaliditate.

Drepturile de pensie de invaliditate se acordă și se plătesc:

 • de la data înregistrării cererii;
 • de la data încetării plații indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calității de asigurat, cu excepția asiguraților prevazuți la art. 6 alin. (2), dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, în situaţia pensiei de invaliditate

Drepturile de pensie de urmaș, în cazul persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege la data decesului susținătorului asigurat, se acordă la cerere:

 • din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător era pensionar, la data decesului;
 • de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei suspinător nu era pensionar, la data decesului;
 • de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului.

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, în termen de 45 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.

Decizia Casei teritoriale de pensii se comunică în scris atât persoanei care a solicitat pensionarea, cât şi angajatorului, în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.

Decizia de pensie emisă de casa teritorială de pensii poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisia centrală de contestații.

Decizia Casei teritoriale de pensii, necontestată în termen, este definitivă.

 

Plata pensiei

Plata pensiei se face lunar.

Pensia se plătește personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială sau reprezentantului legal al acestuia, în funcție de opțiune, prin mandat poștal, cont curent sau cont de card, în condițiile negociate prin convențiile încheiate de CNPP cu Compania Națională Poșta Romana S.A., respectiv cu bănci. Aceste prevederi se aplică și în cazul altor drepturi bănești care se stabilesc și se plătesc de către casele teritoriale de pensii, potrivit legii.

Casele teritoriale de pensii transmit lunar la domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Națională Posta Romana S.A., taloanele de plată, indiferent de modalitatea de plată pentru care s-a optat*).

Beneficiarii drepturilor bănești, stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condițiile legii. Cheltuielile generate de transferul în străinătate al drepturilor bănești, inclusiv cele legate de schimbul valutar, se suporta de către beneficiari, cu excepția situațiilor în care prevederile instrumentelor juridice cu Caracter internațional la care România este parte dispun altfel. Aceste cheltuieli se deduc de către bănci din sumele cuvenite titularilor.

 

Plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care:

 • beneficiarul a decedat;
 • beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile legale în temeiul cărora i-a fost acordata pensia;
 • pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c), precum şi cel prevăzut la art. 86 alin. (1) și-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea prevăzută la art. 80;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmai prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu a mai urmat programele recuperatorii prevăzute la art. 81 alin. (1);
 • copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepția situației prevăzute la art. 84 lit. c);
 • pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susținătorului;

 

Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care:

 • pensionarul își stabilește domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat convenție de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede ca pensia se plătește de către celalalt stat;
 • pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;
 • pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, a centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă sau a comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii beneficiarul unei pensii de urmaș realizează dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari de o pătrime din salariul mediu brut pe economie;
 • pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale, prevăzute la art. 81 alin. (1));
 • pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni.
 • pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I sau II, depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;
 • pensionarul urmaş, prevăzut la art. 84 lit. a), a împlinit vârsta de 16 ani şi nu face dovada continuării studiilor;
 • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33;
 • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit;
 • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din acelaşi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;
 • pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul.

În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Plata indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la art. 77 alin. (1) se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanente, cu excepţia situaţiilor în care pensionarul este nevăzător.

Suspendarea plăţii pensiei şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor se poate face şi la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

În sistemul unitar de pensii publice, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:

 • începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
 • începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);
 • de la data începerii anului şcolar, în situaţia în care suspendarea plăţii pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g).

În sistemul unitar de pensii publice, pot cumula pensia cu venituri provenite din situații pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari:

 • pensionarii pentru limită de vârstă;
 • nevăzătorii;
 • pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;
 • copiii, pensionari de urmaş, prevăzuţi la art. 84 lit. a) şi b).

Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5) din legea nr. 263/2010.

Beneficiarul dreptului de pensie este obligat să comunice Casei teritoriale de pensii orice modificare privind condițiile de acordare și de plată a pensiei, în termen de 15 zile de la apariția acesteia.

Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul, și, după caz, drepturile de pensie cuvenite și neachitate până la deces se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun. Sumele pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripție.