Informatii utile

Informatii utile – Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

                 PREVENIREA ACCIDENTELOR DE MUNCA SI A BOLILOR PROFESIONALE reprezinta activitatea principala a asiguratorului, destinata imbunatatirii conditiilor de munca, asiguratorul avand obligatia de a promova si de a stimula activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, cu personal cu specializare tehnica sau medicala, in scopul mentinerii integritatii fizice si psihice a persoanelor asigurate, imbunatirii conditiilor de munca, eliminarii sau reducerii riscurilor de accidente de munca si boli profesionale.

Asiguratorul coordoneaza activitatea de prevenire a accidentelor de  munca si al bolilor profesionale la nivel national. Pentru activitatile de prevenire care nu se suporta de catre sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, CNPP abiliteaza persoane juridice in calitate de prestatori de servicii externe de prevenire, al caror conditii de functionare este prevazut prin Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006.

Personalul tehnic al asiguratorului desfasoara activitati de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si personalul medical specializat in medicina muncii prin : participarea  la stabilirea de programe de prevenire prioritare la nivel national, prin identificarea situatiilor cu riscuri mari de accidente de munca si boli profesionale, acordarea de consultanta cu privire la masurile si mijloacele de prevenire a riscurilor asigurate, prin propuneri de finantari de studii si analize institutelor de cercetare de specialitate, in vederea fundamentarii masurilor de prevenire prioritare la nivel national, asistenta tehnica acordata angajatorului pentru elaborarea instructiunilor de prevenire, prin cercetarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, prin stabilirea de programe de prevenire in baza situatiilor concrete identificate la locurile de munca, prin propuneri de majorari sau reduceri a cotelor de contributie ( tarifului de risc), in functie de investitiile in prevenire, consiliere cu privire la securitatea si sanatatea in munca, atribuţii în baza cărora sunt stabiliţi şi indicatori de performanţă ai activităţii.

Activitatea consta in deplasare la sediile angajatorilor si analiza a locurilor de munca stabilite impreună cu angajatorul  si se concretizeaza in grile de prevenire adaptate specificului locului de munca, care cuprind masuri realiste si eficiente de crestere a nivelului de securitate si sanatate la locurile de munca in unitatea, in baza unei instiintari si confirmari prealabile  . Tablourile de analiza in domeniul prevenirii au un caracter confidential si se restituie angajatorului.

                 PRESTATII DIN FONDUL DE ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 

 

Prestatiile si serviciile la care au dreptul asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sunt:

–         reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca,

–         reabilitare si reconversie profesionala,

–         indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca,

–         indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca şi indemnizatie pentru reducerea timpului de munca,

–         compensatii pentru atingerea integritatii,

–         despagubiri in caz de deces,

–         rambursari de cheltuieli.

Baza legală pentru decontarea acestor servicii este art. 19 din Legea nr. 346/2002.

 

Reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca

Asiguratorul deconteaza contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratului pana cand se realizeaza restabilirea starii de sanatate sau amelioarea deficientelor de sanatate survenite in urma riscului asigurat. Scopul este prevenirea diminuarii sau a pierderii capacitatii de munca si a necesitatii de ingrijire permanenta. Ei pot beneficia de asistenta medicala la locul accidentului, in mijloacele de transport specializate precum si in unitatile spitalicesti, de tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente, servicii medicale in spitale sau in unitati sanitare specializate pentru boli profesionale, tratamente de recuperare a capacitatii de munca in unitati specializate, servicii de chirurgie reparatorie, cure balneoclimaterice, dispozitive medicale destinate corectarii sau recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice.

 

Decontarea serviciilor medicale se realizează in baza urmatoarelor documente:

– procesul verbal de cercetare al accidentului de muncă, formularul FIAM, fisa BP2 sau adeverinta de confirmare de la directia de sanatate publica ,

– documentele justificative, respectiv factura si desfasuratorul serviciilor medicale realizate de catre furnizorii de servicii medicale.

In vederea decontarii cheltuielilor pentru servicii medicale, Casa de Asigurari de Sanatate Cluj depune la Casa Judeteana de Pensii Cluj facturile si desfasuratoarele aferente serviciilor medicale realizate de catre furnizorii  de servicii medicale. Casa Judeteana de Pensii Cluj anexeaza documentele de declarare a accidentului de munca sau a bolii profesionale, referatul medical transmis de medicul curant care a acordat asistenta medicala si intocmeste referatul de avizare al decontarii cheltuielilor de asigurare, vizand la rubrica „ Confirmat caracterul de munca al accidentului sau caracterul profesional al bolii „ urmand a le transmite Serviciului Judetean de Expertiza Medicala pentru verificare din punct de vedere al conformitatii documentelor justificative medicale cu afectiunea datorata accidentului de munca sau al bolii profesionale. In urma punctelor de vedere al celor 2 compartimente de specialitate, referatul de avizare impreuna cu factura se transmit Serviciului Fiananciar Contabilitate pentru plata. In situatia in care se constata ca nu se poate aviza decontarea cheltuielilor de asigurare indiferent din punctul de vedere al carui compartiment, factura impreuna cu desfasuratorul aferent serviciilor medicale acordate se restituie la Casa de Asigurari de Sanatate Cluj pentru completare.

 

In situatia decontarilor pentru boli profesionale, procedura este:

 

Spitalul Clinic judetean Cluj cu care Casa de pensii are contract transmite lunar factura si desfasuratorul serviciilor medicale realizate compartimentului AMBP. Documentele sunt conexate cu fisa BP2, care se transmite in conformitate cu art. 93 din ordinul 450/2006 ( Normele legii ) pentru verificare, fisa BP2, care trebuie sa transmita codul bolii, codul de indemnizatie si codul bolii pentru care se accepta rambursarea de cheltuieli la INEMCM.  Ulterior confirmarii, Compartimentul transmite la Serviciul judetean de expertiza medicala pentru verificare referatul de avizare al decontarii cheltuielilor de asigurare, insotit de documentele justificative, respectiv factura si desfasuratorul serviiciilor medicale realizate impreuna cu fisa BP2 si confirmarea primita de la INERMCM, pentru fiecare caz in parte. Ulterior avizarii factura impreuna cu referatul de avizare al cheltuielilor de asigurare  se transmite  la contabilitate pentru efectuarea plătii.

In situatia in care accidentul de munca sau boala profesionala, desi s-a petrecut pe raza judetului Cluj iar cazul  a fost transferat din unitati sanitare din alte judete in unitati sanitare din judetul Cluj, este inregistrat de un alt judet, prestatiile decontate pentru acele accidente de munca si boli profesionale se recupereaza in baza unei proceduri stabilite in acest sens prin Decizie a presedintelui CNPP.

 

                   Indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca şi indemnizatie pentru reducerea timpului de munca, se acorda de catre angajatori si se deduc din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

 

                    Compensatii pentru atingerea integritatii 

                    Compensatia se acorda victimelor accidentelor de munca si a bolilor profesionale numai dupa terminarea perioadei de incapacitate temporara  de munca, in situatia in care a fost afectata capacitatea functionala a organismului intre limitele 20-50 % exclusiv. Solicitarea acestui drept se face în baza solicitării tip ( anexa 13) , la care se anexeaza documente care sa vina in sprijinul evaluarii incapacitatii adaptative. Se anexeaza, procesul verbal de cercetare, formularul FIAM, fisa BP2, documente medicale, copii ale certificatelor de concediu medicale, si se transmit Serviciului Judetean de Expertiza medicala pentru evaluare, impreuna cu anexa 16 şi 17 la Normele metodologice. In urma analizarii Serviciul de Expertiza medicala emite Decizia de stabilire a incapacitatii adaptative si stabileste in functie de aceasta numarul de salarii medii brute la care asiguratul are dreptul.

 

 

                    Despagubiri in caz de deces

Se acorda urmasilor celui decedat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale, si consta intr-un ajutor banesc stabilit in cuantum de 4 salarii medii brute pe economie,comunicat de Instituttul National de Statistica pentru luna in care a survenit decesul asiguratului , sau dupa caz, ultimul salariu mediu  brut pe economie cunoscut la data solicitarii.

Se acorda in baza solicitării ( anexa 13 ), se constituie un dosar care contine:

– solicitarea de acordare a dreptului,

– dovedirea calitatii de asigurat al celui decedat,

– certificat de deces in copie si original,

– actul de identitate al solicitantului,

– acte de stare civila a solicitantului,

– sau dovezi din care sa rezulte ca au fost suportate cheltuieli ocazionate de deces de catre solicitant, dupa caz.

 

                      INSTRUCŢIUNI PENTRU DOMENIUL  

ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE ÎN APLICAREA

REGULAMENTULUI 1408/71 si 883/2004 ŞI REGULAMENTULUI 574/72 si 987/2009

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1

Direcţia Generală Accidente de Muncă şi Boli Profesionale (DGAMBP) din cadrul Casei Naţionale de Pensii  Publice  (CNPPP) este organismul de legătură între instituţiile competente, în domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

Art.2

Pentru stabilirea drepturilor privind acordarea de prestaţii în natură sau bani, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, persoana îndreptăţită se adresează unei singure instituţii competente, conform legislaţiei aplicabile.

Art.3

În caz de accident de muncă sau boală profesională, instituţiile competente utilizează următoarele formulare comunitare:

 1. a)     Formularul E 001, intitulat “Formular de comunicare între instituţii”
 2. b)    Formularul E 101, intitulat “Certificat privind legislaţia aplicabilă”, respectiv formularul portabil A1-,,Certificat privind legislatia in materie de securitate sociala care se aplica titularului ’’ eliberat pentru maxim 24 de luni.
 3. c)    Formularul E 107, intitulat “Cerere de atestat privind dreptul la prestaţiile în natură”
 4. d)     Formularul E 115, intitulat “Cerere de prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă”
 5. e)      Formularul E 116, intitulat “Raport medical privind incapacitatea de muncă”
 6. f)     Formularul E 117, intitulat “Acordarea de prestaţii în bani în caz de maternitate şi de incapacitate de muncă”
 7. g)     Formularul E 118, intitulat “Notificarea nerecunoaşterii sau a încheierii incapacităţii de muncă”
 8. h)       Formularul E 123, intitulat “Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură pentru asigurarea împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale”
 9. i)       Formularul E 125, intitulat “Extras individual privind cheltuielile efective”

CAPITOLUL II – Formularele comunitare utilizate pentru acordarea prestaţiilor în caz de accidente de muncă sau boli profesionale

Art.4

Formularul E 107 – Cerere de atestat privind dreptul la prestaţiile în natură

(1)  Formularul E 107, intitulat “Cerere de atestat privind dreptul la prestaţiile în natură” este emis de către instituţia competentă din statul membru în care a avut loc accidentul de muncă/s-a manifestat boala profesională şi transmis către instituţia competentă din statul în care lucrătorul salariat/independent este asigurat.

(2)  La primirea acestui formular, casa teritorială de pensii (CTP) declanşează procedura de verificare a calităţii de asigurat a lucrătorului salariat/independent pentru accidente de muncă şi boli profesionale conform procedurilor aprobate prin Decizia  Presedintelui CNPAS  nr.540/15.11.2007 cu modificarile ulterioare.

Art.5

Formularul E 115 – Cerere de prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă

Formularul E 115, intitulat “Cerere de prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă” este emis de către instituţia competentă căreia i-a fost adresată o cerere de acordare de prestaţii în bani ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională şi transmis către instituţia competentă din statul în care lucrătorul independent este asigurat.

Art.6

Formularul E 116 – Raport medical privind incapacitatea de muncă

Formularul E 116, intitulat “Raport medical privind incapacitatea de muncă” este un raport medical simplificat, întocmit de medicul instituţiei competente din statul în care lucrătorul salariat/independent îşi desfăşoară activitatea şi transmis către instituţia competentă din statul în care lucrătorul salariat/independent este asigurat.

Art.7

Formularul E 117 – Acordarea de prestaţii în bani în caz de maternitate şi de incapacitate de muncă

(1)  Formularul E 117, intitulat “Acordarea de prestaţii în bani în caz de maternitate şi de incapacitate de muncă” este emis de către instituţia competentă din statul în care lucrătorul independent este asigurat pentru a confirma acordarea prestaţiilor în bani.

(2)  Acest formular se eliberează ca urmare a primirii formularelor E 115 şi E 116. 

Art. 8

Formularul E 118 – Notificarea nerecunoaşterii sau a încheierii incapacităţii de muncă

(1)  Formularul E 118, intitulat “Notificarea nerecunoaşterii sau a încheierii incapacităţii de muncă” poate fi întocmit atât de către instituţia competentă din statul în care lucrătorul salariat/independent este asigurat (în caz de notificare a nerecunoaşterii incapacităţii de muncă), cât şi de instituţia competentă din statul în care lucrătorul salariat/independent îşi desfăşoară activitatea (în caz de notificare a încheierii incapacităţii de muncă).

(2)  În funcţie de instituţia care a luat iniţiativa întocmirii formularului E 118, acesta va fi transmis atât lucrătorului salariat/independent, cât şi celeilalte instituţii competente.

(3)  Decizia din formularul E 118 poate fi atacată în justiţie, specificându-se termenele şi căile de atac. Asiguratul care doreşte să conteste o decizie a instituţiei competente poate, ca în  termen de  60 zile  de la data de primire  a notificării acesteia să introducă o acţiune în justiţie.

Art.9

Formularul E 123 – Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură pentru asigurarea împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale

(1)  Formularul E 123, intitulat “Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură pentru asigurarea împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale” este emis de către instituţia competentă din statul în care lucrătorul salariat/independent este asigurat.

(2)  Acest formular se eliberează ca urmare a primirii formularului E 107.

Art.10

Formularul E 125 – Extras individual privind cheltuielile efective

Formularul E 125, intitulat “Extras individual privind cheltuielile efective” este întocmit de instituţia competentă care a acordat prestaţiile în caz de accident de muncă sau boală profesională şi transmis instituţiei competente din statul în care lucrătorul salariat/independent este asigurat, însoţit de facturile şi documente justificative (desfăşurătorul) cu cheltuielile efective.

Art. 11

Formularul E 001 – Formular de comunicare

(1) Formularul E 001 este utilizat în completarea altor formulare sau pentru orice schimb de informaţii care nu este prevăzut în alte formulare, nesubstituindu-se în nici un caz acestora.  

(2) Utilizarea formularului E 001 rămâne la iniţiativa instituţiei care doreşte să formuleze o cerere de informaţii şi/sau de formulare către instituţia unui alt stat membru.

(3) Acest formular nu este destinat unei situaţii particulare, ci serveşte doar în cazul în care nici un formular nu este adaptabil unei situaţii date.

Art. 12

Formularul E 101- Certificat privind legislaţia aplicabilă

    Formularul E 101 si formularul portabil A1 ,, Certificat privind legislatia  in materie de securitate sociala aplicabila titularului ” intitulat” Certificat privind legislaţia aplicabilă”, este utilizat atunci când angajatorul doreşte să detaşeze unul sau mai mulţi salariaţi pe teritoriul altui stat membru sau atunci când lucrătorul independent  doreşte să desfăşoare o activitate cu caracter temporar pe teritoriul altui stat membru. Detaşarea se poate face pentru o perioadă de maxim 24 de luni .    Direcţia Comunicare şi Relaţii Internaţionale din cadrul CNPAS se ocupă de eliberarea acestui formular.

Art.13– nu mai este valabil

Art. 14

Prestaţii în natură

In caz de accident de muncă sau boală profesională confirmată, lucrătorul salariat român se adresează instituţiei competente din statul în care este detaşat, prezentând formularul E 101, care atestă calitatea sa de asigurat, formular portabil A1.

1)     Instituţia competentă din statul în care lucrătorul salariat român este detaşat  transmite către CNPAS – DGAMBP formularul E 107 în 2 exemplare.

2)     DGAMBP, în baza CNP al lucrătorului salariat român, solicită Direcţiei comunicare şi relaţii internaţionale o copie a formularului E 101 în vederea identificării angajatorului, formular portabil A1.

3)     CNPP – DGAMBP redirecţionează formularele E 107 şi copia formularului E 101  către CTP pe raza căruia îşi are sediul social angajatorul , formular portabil A1.

4)     CTP verifica calitatea de asigurat a lucrătorului salariat român.

Secţiunea A. Cazul accidentatului asigurat

 

5) CTP primeşte de la angajator/ITM, după caz,  FIAM şi PV.

6)     CTP completează formularele E 107 partea B şi E 123 RO.

7)     CTP transmite formularul E 123 RO şi un exemplar din formularul E 107 către CNPAS – DGAMBP.

8)     CNPP – DGAMBP transmite formularele primite de la CTP, către instituţia competentă de la care a primit formularele E 107.

9)     CNPP – DGAMBP primeşte de la instituţia competentă formularele E 116, E 118 şi E 125 însoţite de facturile aferente serviciilor medicale acordate asiguratului şi le direcţionează către CTP.

10)In cazul în care nu se primesc formularele E 116 şi E 118 înaintea sau simultan cu formularul E 125, CTP întocmeşte formularul E 001 prin care solicită transmiterea formularelor menţionate anterior instituţiei competente, prin CNPP – DGAMBP.

11)Formularele E 116, şi E 125 împreună cu facturile aferente serviciilor medicale acordate vor fi verificate de către medicul expert al CTP, care-şi va da acordul că prestaţiile sunt legate de accident de muncă/boală profesională confirmată întocmind un referat de avizare.

12)În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare medicul expert al CTP întocmeşte un formular E 001 pe care-l trimite instituţiei competente, prin intermediul CNPP – DGAMBP.

13)Formularul E 116 se primeşte ori de câte ori se prelungeşte perioada de incapacitate de muncă.

14)CTP efectuează plăţile către instituţia competentă conform documentelor mai sus prezentate.

15)Atunci când CTP primeşte formularul E 118 de notificare a încheierii perioadei de incapacitate de muncă, are obligaţia de a înştiinţa angajatorul despre încheierea acestei perioade.

16)In cazul primirii unui formular E 116 din care reiese că incapacitatea de muncă nu se datorează accidentului de muncă/bolii profesionale confirmate, CTP întocmeşte formularul E 118 RO (prin care notifică nerecunoaşterea incapacităţii de muncă) şi îl transmite către instituţia competentă, prin intermediul CNPP – DGAMBP.

Secţiunea B. Cazul lucrătorului salariat român neasigurat din următoarele motive:

 1. a) contractuale: (ex.: salariat cu contract pe perioadă determinată căruia i-a expirat contractul,  expirare perioada de detaşare, reziliere unilaterală a contractului de muncă în baza căruia a fost detaşat);
 2. b) accidentul nu are caracter de muncă;
 3. c) formularul BP2 neînregistrat în baza de date,

CTP completează formularele E 107 partea B şi transmite la CNPP – DGAMBP un exemplar pentru înştiinţarea instituţiei competente.

Secţiunea C. Cazul boală profesională confirmată

17)CTP verifică în baza de date înregistrarea formularului BP2 pentru asiguratul respectiv.

18)Circuitul formularelor în vederea acordării prestaţiilor în natură în caz de boală profesională confirmată este acelaşi cu cel de la art. 13.

Art. 15

Prestaţii în bani

In baza FIAM/BP2 şi a formularelor E 107, E 116 şi E 118, CTP verifică deducerea indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă din contribuţia datorată de angajator pentru perioada respectivă.

 

Lucrător independent român care desfăşoară activităţi independente în alt stat membru din UE

 

Art. 16

1) Pentru a putea beneficia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale lucrătorul independent trebuie să deţină un contract individual de asigurare cu o vechime de minim 2 ani în activitatea pe care o va  desfăşura în alt stat membru.

2) Lucrătorul independent trebuie să prezinte la CTP

 1. a) copia contractului / contractelor din care să reiasă activitatea pe care o va desfăşura în statul de ocupare
 2. b) copie după autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii respective (conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale  care desfăşoară activităţi economice în mod independent)
 3. c) copia fişei de aptitudine (conform HG nr. 355/2007privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor) eliberată cu cel mult 30 zile înainte de solicitarea  formularului E 101.

3) De asemenea, lucrătorul independent trebuie să comunice la CTP un cont în lei    deschis la o bancă din România pentru plata indemnizaţiei de incapacitate de muncă.

4) Baza de calcul a indemnizaţiei de incapacitate de muncă este valoarea venitului asigurat prevăzut în contractul individual de asigurare.

Art. 17

Pentru lucrătorii independenţi, eliberarea formularului E 101  nu este condiţionată de asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Art. 18

1)     Accidentatul prezintă formularul E 101 instituţiei competente din statul în care îşi desfăşoară activitatea şi solicită întocmirea formularului E 107.

2)     Instituţia competentă din statul în care îşi desfăşoară activitatea accidentatul transmite către CNPP – DGAMBP formularul E 107 în 2 exemplare însoţit de FIAM sau alte documente care să ateste caracterul de muncă al accidentului.

3)     DGAMBP, în baza CNP al lucrătorului independent solicită Direcţiei comunicare şi relaţii internaţionale o copie a formularului E 101 , în vederea identificării domiciliului.

4)     CNPP – DGAMBP transmite către CTP unde lucrătorul independent îşi are domiciliul documentele primite.

5)     CTP verifică următoarele:

 1. a)     existenţa contractului individual de asigurare;
 2. b)    valabilitatea contractului individual de asigurare (plata la zi a contribuţiei);
 3. c)     dacă accidentul s-a produs în timpul desfăşurării activităţilor din contractele încheiate de accidentat în statul de ocupare pentru care este asigurat;
 4. d)    dacă activitatea pe care o executa în momentul producerii accidentului este cea pentru care a primit autorizaţia de desfăşurare a activităţii independente.

6)     CTP completează în baza de date FIAM pe baza FIAM extern sau documentelor care atestă caracterul de muncă al accidentului.

7)     CTP transmite către CNPAS – DGAMBP un formular E 107 completat partea B şi formularul E 123 RO.

8)     CNPP – DGAMBP transmite instituţiei competente din statul în care îşi desfăşoară activitatea lucrătorul independent un formular E 107 şi formularul E 123 RO.

9)     CNPP – DGAMBP primeşte de la instituţia competentă din statul în care îşi desfăşoară activitatea lucrătorul independent formularele E 115, E 116, E 118, E 125 şi facturile aferente serviciilor medicale acordate.

10)CNPP – DGAMBP transmite către CTP formularele E 115, E 116, E 118, E 125 şi facturile aferente serviciilor medicale acordate.

11)Formularele E 115 şi E 116 se primesc ori de câte ori se prelungeşte perioada de incapacitate de muncă.

12)În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare CTP întocmeşte un formular E 001 pe care-l trimite instituţiei competente prin intermediul CNPP – DGAMBP.

13)In cazul primirii unui formular E 116 din care reiese că incapacitatea de muncă nu se     datorează accidentului de muncă, CTP întocmeşte formularul E 118 RO (prin care notifică nerecunoaşterea incapacităţii de muncă) şi îl transmite către instituţia competentă, prin intermediul CNPP – DGAMBP.

14)Formularele E 116, şi E 125 împreună cu facturile aferente serviciilor medicale acordate vor fi verificate de către medicul expert al CTP, care-şi va da acordul că prestaţiile sunt legate de accident întocmind un referat de avizare.

15)CTP efectuează plăţile către instituţia competentă conform documentelor mai sus prezentate.

16)CTP calculează şi virează în contul comunicat de asigurat indemnizaţia pentru incapacitate de muncă solicitată prin formularul E 115 şi transmite E 117 la CNPP – DGAMBP cu pct. 5.1. bifat (care menţionează că plata indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă se acordă prin grija noastră).

17)CNPP – DGAMBP transmite formularul E 117 instituţiei competente.

18)În cazul în care accidentatul nu este asigurat pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau accidentul nu are caracter de muncă CTP completează formularul E 107 partea B şi transmite un exemplar la CNPP- DGAMBP.

19)CNPP – DGAMBP notifică instituţia competentă prin formularul E 107 că accidentatul nu este asigurat pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Art. 19

Circuitul formularelor în vederea acordării prestaţiilor în natură şi în bani în caz de boală profesională confirmată este acelaşi cu cel de la art.18

Lucrătorul salariat străin detaşat în România

Art. 20

Prestaţii în natură

1)     CTP primeşte de la angajatorul la care s-a produs evenimentul FIAM-ul şi PV întocmit pentru lucrătorul salariat străin detaşat în România.

2)     CTP solicită de la angajator copia formularului E 101 , care atestă calitatea de asigurat a accidentatului.

3)     CTP întocmeşte formularul E 107 RO, partea A în 2 exemplare şi îl transmite la CNPP – DGAMBP.

4)     CNPP – DGAMBP transmite aceste formulare instituţiei competente din statul în care lucrătorul salariat străin este asigurat, în vederea eliberării către aceasta a formularului E 123.

Secţiunea A. Cazul accidentatului neasigurat (nu se întocmeşte formularul E 123)

1) CNPP – DGAMBP primeşte de la instituţia competentă 1 exemplar din formularul E 107 RO şi îl direcţionează către CTP.

2) CTP informează lucrătorul salariat accidentat despre acest lucru.

 Secţiunea B. Cazul accidentatului asigurat

1)     CNPP – DGAMBP primeşte de la instituţia competentă 1 exemplar din formularul E 107 RO şi formularul E 123 şi le transmite CTP.

2)     medicul expert al CTP completează formularul  E 116 RO.

3)     CTP transmite către CNPP – DGAMBP formularul  E 116 RO.

4)     formularul E 116 RO se întocmeşte şi transmite în mod regulat, cu ocazia fiecărei prelungiri a perioadei de incapacitate de muncă şi ori de câte ori este solicitat.

5)     la încheierea perioadei de incapacitate de muncă, CTP completează formularele E 118 RO şi E 125 RO (însoţite de facturile aferente prestaţiilor acordate) şi le transmite către CNPP – DGAMBP.

6)     CNPP – DGAMBP transmite formularele primite către instituţia competentă, în vederea decontării costului prestaţiilor acordate.

Lucrător independent străin în România

Art. 21

Prestaţii în natură

Pentru lucrătorul independent străin în România CNPP – DGAMBP va utiliza acelaşi circuit al formularelor ca şi în cazul  lucrătorului salariat străin detaşat în România.  

CAPITOLUL IV – DISPOZIŢII FINALE

Art. 22

Pentru lucrătorii salariaţi/independenţi români detaşaţi/care desfăşoară activităţi independente într-un stat membru UE, CTP nu acceptă prestaţii în natură şi bani, fără existenţa FIAM, PV / BP2, după caz.

Art. 23

În cazul în care lucrătorul salariat/independent străin detaşat/care desfăşoară activităţi independente în România, solicită prestaţii în natură pentru boală profesională acestea se acordă urmând procedura de la art. 20.

Art. 24

Pentru lucrătorii salariaţi/independenţi străini detaşaţi/care desfăşoară activităţi independente în România, CNPAS nu acordă prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă, în caz de accident de muncă/boală profesională.

Art. 25

        Decontările între instituţii se efectuează pentru fiecare semestru calendaristic, în cursul semestrului calendaristic următor.

Art. 26

Despăgubiri în caz de deces

Despăgubirile în caz de deces se acordă de către instituţia competentă din statul în care este asigurat lucrătorul salariat/independent, conform legislaţiei în vigoare.

 

Hotararea  nr.1.768/2005  reglementeaza activitatea de preluare din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

 

Astfel, in vederea aplicarii prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se desfasoara activitatea de preluare din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si a veniturilor salariale aferente, elemente care, conform legii, sunt utilizate la calculul pensiilor, in scopul creerii unei arhive electronice prin scanarea carnetelor de munca.

Persoanele fizice şi juridice care detin sau pastreaza, potrivit prevederilor legale, carnete de muncă sunt obligate sa puna aceste documente la dispozitie casei teritoriale de pensii pe a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul.

In situatia fostilor asigurati ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau resedinta în Romania, carnetul de munca poate fi prezentat pentru prelucrare casei teritoriale de pensii in a careia raza au fost asigurati ultima data sau, dupa caz, din raza de domiciliu a persoanei desemnate de catre titular.

Carnetele de munca puse la dispozitie caselor teritoriale de pensii trebuie să fie completate cu toate inscrierile pana la data de 1 aprilie 2001 si sa fie certificate de autoritatile abilitate, potrivit legii.

Carnetele de munca vor fi însotite de copia actului de identitate al titularului, din care sa rezulte codul numeric personal.

In situaia fostilor asigurati ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau resedinta în Romania, carnetele de munca, transmise prin posta caselor teritoriale de pensii, vor fi însotite de copia actului de identitate al titularului, din care sa rezulte adresa de domiciliu sau de resedinta din strainatate.

In situatia fostilor asigurati ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau resedinta în Romania si care opteaza pentru prezentarea carnetului de munca prin intermediul unei persoane, carnetul de muncă va fi predat, însotit de copia actului de identitate al persoanei desemnate de catre titular.

Dupa incheierea operatiunilor de inregistrare a datelor, carnetele de munca, in original, se predau detinatorilor de la care au fost preluate.

Termenul-limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru activitatea de preluare a datelor este 30 septembrie 2010.

Termenul-limita de predare a carnetelor de munca de către persoanele fizice si juridice pentru activitatea de scanare a carnetelor de munca este 30 noiembrie 2010.

 1.    Banca Comerciala Romana SA
 2.    Casa de Economii si Consemnatiuni – CEC
 3.    Banca Comerciala Carpatica SA
 4.    BANCPOST SA
 5.    BRD-Groupe Societe Generale
 6.    Banca PROCREDIT BANK SA
 7.    Banca Transilvania SA
 8.    Libra Bank 
 9.    Reifessen Bank
 10.   OTP Bank
 11.   ATE Bank
 12.   Volksbank
 13.   Piraeus Bank
 14.   Romania International Bank
 15.   Intesa Sanpaolo Bank
 16.   UniCredit Tiriac Bank
 17. Alpha Bank Romania SA
 18. Banca Romaneasca SA
 19. Garanti Bank
 20. MIllennium SA 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

       www.mmuncii.ro

 

Casa Nationala de Pensii Publice

      www.cnpp.ro

 

Prefectura judetului Cluj

      www.prefecturacluj.ro

 

Consiliul Judetean Cluj

       www.cjcluj.ro

 

Primaria Cluj-Napoca

       www.primariaclujnapoca.ro

 

Agentia Judeteana Pentru Plati Si Inspectie  Sociala  Cluj

www.ajpis.cluj@mmanpis.ro

 

Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj

www.itmcluj.ro