Achizitia directa de Servicii de intretinere si reparatii echipamente informatice si periferice

Casa Judeteana de Pensii Cluj  invita tori operatorii interesati si inregistrati in SEAP sa participe

cu oferta la achizitia directa de Servicii de intretinere si reparatii echipamente informatice si periferice

aflate la sediul Casei Locale Dej