LEGEA 186/2016

                                        PRECIZĂRI

REFERITOARE LA PRELUNGIREA TERMENULUI DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR.186/2016

 

În Monitorul Oficial nr.968 din 07 Decembrie 2017 a fost publicată Legea nr.238/05.12.2017 privind  aprobarea OUG nr.32/2017 pentru modificarea  Legii  nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, data intrării în vigoare 10.12.2017.

Termenul inițial prevăzut de Legea nr. 186/2016 a fost prelungit, prin urmare, persoanele care doresc să-și plătească retroactiv contribuția de asigurări sociale o pot face până la data de 31 Decembrie 2018.

Conform dispozițiilor Legii nr.186/2016, poate încheia contract de asigurare socială, orice persoană, indiferent de cetățenie, cu domiciliul sau reședința în România, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
 • nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
 • nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare socială sunt:

 • actul de identitate- original și copie – certificarea pentru conformitate a copiei făcându-se de către asigurător;
 • actul de identitate al reprezentantului – original și copie , precum și actul care atestă calitatea acestuia, după caz (procura specială autentificată în condițiile legii în al cărei conținut să fie menționat împuternicirea mandatarului de a încheia contract de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 în numele persoanei care va beneficia de asigurare);
 • Declarația pe propria răspundere, care se completează la sediul Casei teritoriale de pensii

 

Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 se încheie numai pentru perioade:

 • anterioare datei la care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare ( vârstă prevăzută în anexa nr.5 din Legea nr.263/2010)
 • ce se încadrează în intervalul cuprins între data încheierii contractului de asigurare și ultimii 5 ani calendaristici anteriori încheierii contractului.

Ce trebuie să mai reținem?

Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv  venitul asigurat la care se achită contribuția de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul și nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut  garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public de pensii și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Precizăm că pentru perioada octombrie 2011-octombrie 2016 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost:

 • 700 lei pentru perioada decembrie 2012-ianuarie 2013
 • 750 lei pentru perioada februarie-iunie 2013
 • 800 lei pentru perioada iulie-decembrie 2013
 • 850 lei pentru perioada ianuarie-iunie 2014
 • 900 lei pentru perioada iulie-decembrie 2014
 • 975 lei pentru perioada ianuarie-iunie 2015
 • 1050 lei pentru perioada iulie 2015-aprilie 2016
 • 1250 lei pentru perioada mai 2016-ianuarie 2017
 • 1450 lei pentru perioada februarie 2017-în continuare.

Cota de contribuție de asigurări sociale care se utilizează la calculul contribuției datorate este cea prevăzută în acte normative în vigoare la acea dată, pentru condiții normale de muncă.

Astfel, cei interesați trebuie să plătească o cotă de contribuție de asigurări sociale de 31,5% pentru perioada 01.12.2012-30.09.2014 , respectiv 26,3% pentru perioada 01 octombrie 2014-prezent.

Suma cu titlu de contribuție de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită  în una sau mai multe tranșe, fără a depăși data de 31.12.2018.

Suma reprezentând contribuție de asigurări sociale datorată, care se achită într-o tranșă, se calculează astfel încât să fie corespunzătoare unei/unor luni întregi din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public.

Plata contribuției se poate face în nuMerar, la casieria Casei teritoriale de pensii sau în contul deschis la Trezoria Statului pentru institutia noastră -Cod fiscal 13582024 Cont RO96 TREZ21622210311XXXXX. Pe Ordinul de Plată se menționează numele, prenumele și CNP-ul persoanei pentru care se face plata.

Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează prin încheierea contractului de asigurare socială în condițiile prevăzute de Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe informații și calcule proforma vă puteți adresa la CJP Cluj, Str.George Coșbuc, Nr.2, Ghișeul nr.4 , de luni până vineri între orele 08,00-13,00 – excepție fiind ultima zi lucrătoare din lună. De asemenea, puteți solicita informații la Casele Locale Turda sau Dej dacă solicitantul are domiciliul în raza de activitate a acestora.