ANUNT

 

ANUNT

privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de execuţie
în cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 148 şi art. 149, alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90, alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Casa Judeteana de Pensii Cluj anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de inspector  clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei Stabiliri Prestatii-Serviciul Stabiliri Prestatii. Funcţionarii publici interesaţi, sunt rugaţi să depună la Compartimentul Resurse Umane, din Cluj Napoca , strada George Cosbuc nr. 2 , Serviciul Comunicare Relatii Publice si Resurse Umane ,  etaj II , caMera 15A, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ (până la data de 18 mai  2016 – ora 14), următoarele documente:

cerere de transfer la cerere

-acte de stare civila

-CV in format european

-Acte doveditoare privind indeplinirea conditiilor specifice

Copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă).

Precizam ca in conformitate cu  dispozitiile art.90 alin 5  din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  ,, Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul. În acest caz, transferul poate avea loc numai între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică centrală, între autorităţi administrative autonome ori, după caz, între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică locală.’’

In situatia in care vor exista mai multe cereri de transfer , va fi organizat un interviu pentru candidati , la o data si o locatie care vor fi anuntate prin afisarea la sediul institutiei si pe pagina de internet a institutiiei: www.pensiiCluj.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0264-431010 interior 142

Conditii generale: sa fie functionar public , inspector  , clasa I, grad superior

Conditii specifice:

-studii universitare  ,absolvite cu diploma de licenta respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

-cunostinte operare calculator

-cunoasterea legislatiei in domeniu ( Legea 263/2010 privind sistemul de pensii publice;  HG 257/2011 privind normele de aplicare a legii 263/2010 ; Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici (republicata si actualizata) ; Legea 7/2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicata si actualizata  ; HG 118/2012 Statutul Casei Nationale de Pensii Publice)

-Abilitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza , abilitati de planificare,organizare , comunicare si relationare , de lucru in echipa, capacitatea de a lucra cu termene limita , asumarea responsabilitatii

-Nu a fost sanctionat disciplinar

Publicat azi,  29.04.2016

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

MOHOLEA IACOB