Solicitare informații

Lista informațiilor de interes public

 • Prelucrări statistice proprii din sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
 • Raportul de activitate;
 • Formulare utilizate;
 • Programele informatice pentru completarea declarațiilor nominale lunare a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat;
 • Anunțuri pentru organizarea concursurilor pentru angajare;
 • Anunțuri achiziții publice.

Potrivit Legii nr.544/2001, informațiile de interes public comunicate din oficiu sunt următoarele:

 • actele normative care reglementează organizarea si funcționarea autorității sau instituției publice;
 • structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiente al autorității sau instituției publice;
 • numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 • coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 • programele și strategiile proprii;
 • lista cuprinzând documentele de interes public;
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 • modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

 

Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevazut următoarele informații:

 • informaţiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;
 • informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;
 • informaţiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum și principiului concurentei loiale, potrivit legii;
 • informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;
 • informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre parțile implicate în proces.
 • informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

Solicitarea de informații de interes public

Solicitarea se poate face:

– în scris (inclusiv în format electronic)
– verbal  în cazul în care solicitantul se considera vătămat în drepturile sale poate depune reclamație administrativă.
Lista CNPP cuprinzând documentele de interes public:
– prelucrări statistice proprii din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale,
– lista societăților comerciale din turism cu care CNPP are încheiate contracte de prestări servicii pentru eliberarea biletelor de tratament balnear, precum și stațiunile în care CNPP deține în proprietate unități de tratament balnear,
– numărul și valoarea totală a debitelor pensionarilor debitori la bugetul asigurărilor sociale de stat